/149

IWE M4

1 / 149

(4.018) Które elementy są istotne w WPS w odniesieniu do wymagań normy EN ISO 15609?

2 / 149

(4.051) Która z metod badań nieniszczących służy do wykrywania nadmiernego nadlewu lica?

3 / 149

(4.144) Celem planu Kontroli Jakości jest:

4 / 149

(4.041) Która z następujących własności materiału wpływa na wielkość odkształceń, które mogą wystąpić podczas spawania:

5 / 149

(4.003) Międzynarodowy Inżynier Spawalnik jest w pełni kompetentny do:

6 / 149

(4.105) Elementy mocujące są stosowane do:

7 / 149

(4.088) Na radiogramie w każdym przypadku powinny być widoczne następujące elementy:

8 / 149

(4.095) Co to są zapisy jakości?

9 / 149

(4.123) Podczas kwalifikowania technologii spawania wg PN-EN-ISO 15614-1, badanie twardości nie jest wymagane w przypadku stali austenitycznych (z grupy 8) ponieważ:

10 / 149

(4.075) Która zmiana metody spawania w pozycji podolnej złącza doczołowego o grubości 12mm ze stali niskowęglowej może skrócić czas spawania?

11 / 149

(4.026) Kiedy porównujemy wydajność różnych metod spawania (ilość stopiwa na jednostkę czasu) można stwierdzić, że:

12 / 149

(4.102) Proste rodzaje obciążeń konstrukcji spawanych to:

13 / 149

(4.113) Dogodną i szybką metodą sprawdzenia temperatury wstępnego podgrzania są:

14 / 149

(4.037) Współczynnik stapiania (topienia) to:

15 / 149

(4.028) Polityka jakości jest:

16 / 149

(4.148) Spawacz, zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 uzyskał uprawnienia do spawania spoiwem FM1. Jaki jest zakres kwalifikacji spawacza, jeśli chodzi o spoiwa?

17 / 149

(4.129) Jakie położenie niezgodności jest najkorzystniejsze w celu uzyskania najlepszego wskazania na radiogramie?

18 / 149

(4.036) Czas stygnięcia w zakresie temperatur 800-500oC SWC złącza spawanego można wyznaczyć:

19 / 149

(4.118) Spoiny sczepne wykonywane na złączach obwodowych zbiorników ciśnieniowych powinny mieć:

20 / 149

(4.024) Efektem właściwego zastosowania wibracji o dużych częstotliwościach dla złączy spawanych jest:

21 / 149

(4.058) Z punktu widzenia naprężeń szczątkowych i odkształceń przy spawaniu łukowym grubszych elementów lepsze wyniki uzyskujemy w przypadku:

22 / 149

(4.140) Zgodnie z norma PN-EN 287-1 i normami serii PN-EN ISO 9606, spawacz traci uprawnienia, gdy przerwa w zatrudnieniu jako spawacza wyniesie więcej niż:

23 / 149

(4.110) Co jest nazywane szóstym stopniem swobody?

24 / 149

(4.119) Przewody spawalnicze prądowe (tzw. Masowe) w półautomatach spawalniczych do spawania MIG/MAG są zakończone:

25 / 149

(4.059) Temperatura podgrzewania wstępnego:

26 / 149

(4.147) Podczas procesu badania technologii spawania według PN-EN ISO 15614-1 przeprowadza się próbę rozciągania, zginania, badania makroskopowe i próbę twardości. Jeżeli jednak badania dotyczą specyficznych konstrukcji, to jakie dodatkowe badania należy przeprowadzić?

27 / 149

(4.115) Norma EN 287-1 dotyczy egzaminu spawacza dla:

28 / 149

(4.032) Przy spawaniu naprawczym staliw:

29 / 149

(4.094) Zgodnie z normą PN–B–06200: 2002 „Konstrukcje stalowe budowlane– warunki wykonania i odbioru – Wymagania” zakłady wykonujące konstrukcje spawane klasy 1 narażone na zmęczenie powinny spełniać poziom wymagań dla systemu jakości:

30 / 149

(4.131) Rodzaj złącza dobiera się w zależności od wymaganej zdolności do przenoszenia obciążeń uwzględniając koszty. Która z propozycji powinna być traktowana jako wytyczne?

31 / 149

(4.004) Norma EN ISO 14731 wymaga, aby międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik posiadał:

32 / 149

(4.104) Bazy ustalające odchylne:

33 / 149

(4.001) Według PN-EN ISO 9000; 2001 „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. terminologia” polityka jakości to:

34 / 149

(4.077) Spawacz poddany egzaminowi zgodnie z EN 287 – 1 w pozycji spawania PF może również spawać:

35 / 149

(4.117) W oznaczeniu stali niestopowych wg EN-10025 S275JR liczba 275 oznacza:

36 / 149

(4.124) Podczas napawania obwodu dużego zaworu lukiem krytym (SAW), wymagane jest jego obracanie. W tym celu zawór jest zamocowany na ruchomym pozycjonerze i jest obracany. Zawór ma jednak odgałęzienie, które jest przesunięte względem osi obrotu. Jaki problem może wystąpić w tej sytuacji i niekorzystnie wpłynąć na proces spawania?

37 / 149

(4.138) Metoda badań nieniszczących, za pomocą której można mierzyć zmiany w przewodności elektrycznej spowodowane wpływem obróbki cieplnej to:

38 / 149

(4.128) Jaka jest różnica w przekroju spoiny pachwinowej, jeżeli zwiększymy grubość spoiny z 4 do 8mm?

39 / 149

(4.066) Przy spawaniu gazowym złączy doczołowych odkształcenia wzdłużne są bardziej znaczące, ponieważ:

40 / 149

(4.100) Podczas badania technologii spawania łukowego stali i realizacji próby zginania wymagany jest następujący kąt zgięcia:

41 / 149

(4.055) Pęknięcia występujące w elementach po napawaniu:

42 / 149

(4.039) Co to jest czas pomocniczy operacji spawania:

43 / 149

(4.111) Jakie działania zapobiegawcze należy podjąć przy spawaniu w obniżonych temperaturach?

44 / 149

(4.130) Jakie środki zaradcze należy podjąć przy produkcji konstrukcji spawanych, aby uzyskać minimalne odkształcenia?

45 / 149

(4.086) Rejestracja wyników pomiaru, która służy do zapisu wielkości mierzonej w funkcji czasu lub innej wielkości gdy wymagają względy metrologiczne lub prawne może być prowadzona za pomocą:

46 / 149

(4.127) Które czynniki mają wpływ na odkształcenia w konstrukcjach spawanych?

47 / 149

(4.044) Jakie jest największe dopuszczalne napięcie w stanie bez obciążenia w Europie (przy pracach w warunkach szczególnego zagrożenia elektrycznego)?

48 / 149

(4.027) Które z następujących stwierdzeń są ważne przy opracowywaniu planu spawania?

49 / 149

(4.114) Za wybór materiałów dodatkowych do spawania nie odpowiada:

50 / 149

(4.093) Bezpośrednie koszty spawania obejmują:

51 / 149

(4.143) Materiały z której grupy może spawać spawacz, jeśli zgodnie z norma PN-EN 287-1 uzyskał uprawnienia spawając materiał z grupy 1.1?

52 / 149

(4.005) Stoły spawalnicze z elektromagnetycznymi elementami mocującymi stosuje się do spawania:

53 / 149

(4.080) Jakie normy europejskie stanowią podstawę do certyfikacji systemów jakości zakładów przemysłowych pod względem spawalnictwa:

54 / 149

(4.033) Nasilenie naprężeń szczątkowych w złączach spawanych zależy od:

55 / 149

(4.023) Czy złącza spawane po naprawie powinny charakteryzować się:

56 / 149

(4.002) Kontrola zakładowa powinna obejmować następujące elementy:

57 / 149

(4.107) Który z procesów spawania można zastosować dla stali konstrukcyjnej o grubości 30mm, kiedy oczekujemy jak najmniejszych naprężeń szczątkowych i odkształceń w konstrukcji?

58 / 149

(4.050) Jakie głowice ultradźwiękowe można stosować przy badaniach złączy spawanych rur?

59 / 149

(4.056) Wskaż grupę badań nieniszczących służących do wykrycia pęknięć powierzchniowych:

60 / 149

(4.112) Podczas pomiaru napięcia podłączamy urządzenie pomiarowe w następujący sposób:

61 / 149

(4.064) Który rodzaj badan należy przeprowadzić dodatkowo oprócz badan radiograficznych w przypadku egzaminu spawacza wg normy EN 287-1/ISO9606-1?

62 / 149

(4.040) Jakie normy europejskie stanowią podstawę do certyfikacji systemów jakości zakładów przemysłowych pod względem spawalnictwa:

63 / 149

(4.043) Spawaczowi zagraża porażenie prądem elektrycznym: jakie czynniki wpływają na to zagrożenie?

64 / 149

(4.061) Pełnomocnik ds. zarządzania jakością jest:

65 / 149

(4.045) Jakie środki zapobiegawcze należy przedsięwziąć w celu zminimalizowania odkształceń spawalniczych?

66 / 149

(4.082) Zakwalifikowane zakładu spawalniczego do grupy II wg PN-87/M-69009 „ Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział” uprawnia zakład do wykonywania konstrukcji:

67 / 149

(IWE M4.070) Woltomierz do pomiaru napięcia w metodzie GMAW powinien być podłączony:

68 / 149

(4.078) Jaka(ie) jest (są) zasadnicza różnica(e) między egzaminowaniem spawaczy według EN 287-1 i EN 1418

69 / 149

(4.065) Jakie badanie zgodnie z normą EN 287-1/ISO 9606-1 są stosowane do próbek egzaminacyjnych wykonanych z blach (t=8mm) w przypadku metody spawania 135?

70 / 149

(4.031) Powstawanie naprężeń w złączach spawanych jest spowodowane między innym:

71 / 149

(4.098) Przyczyną sprawiającą, że trudno jest ponownie badać element, który był wcześniej poddany badaniom penetracyjnym jest:

72 / 149

(4.067) Które z poniższych informacji są zawarte w nazwie elektrody zgodnie z EN 499: E 38 2 RR 7 3 EN499?

73 / 149

(4.091) Czy rodzaj złącza i wymiary rowka spawalniczego mają wpływ na koszty spawania?

74 / 149

(4.021) W przypadku specyficznych konstrukcji w procesie badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1 można zrezygnować z prób rozciągania, zginania, makro i prób twardości. Która(e) z niżej wymienionych prób jest(są) wtedy wymagana(e)?

75 / 149

(4.049) W jakim celu przy pracach spawalniczych stosuje się wentylację stanowiskowo-odciągową?

76 / 149

(4.011) Wymień środki ochrony indywidualnej jakie powinien posiadać spawacz pracujący w zbiorniku:

77 / 149

(4.012) Jakie należy przedsięwziąć środki ostrożności przed rozpoczęciem prac spawalniczych wewnątrz zbiornika?

78 / 149

(4.149) Poziom jakości B wg normy EN ISO 5817 jest wymagany na rysunkach złączy spawanych. Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do zakresu badań jest prawdziwe?

79 / 149

(4.020) Która metoda badań jest stosowana przy egzaminie spawania złączy doczołowych wg EN 287-1?

80 / 149

(4.038) Cechowanie (znakowanie) stali podczas dzielenia materiału jest:

81 / 149

(4.076) W którym z poniższych przypadków może być zastosowana koncepcja przydatności użytkowej?

82 / 149

(4.068) Jakie są ekonomiczne i techniczne korzyści z zastosowania uchwytów spawalniczych?

83 / 149

(4.022) Który z niżej wymienionych procesów spajania zgodnie z ISO odpowiada procesowi spajania PAW według ASME?

84 / 149

(4.087) Podczas wykonywania prac radiograficznych w terenie, niezbędnym wyposażeniem jest:

85 / 149

(4.146) Jakie rodzaje promieniowania powstają przy spawaniu łukowym?

86 / 149

(4.116) Co wg normy EN 499 oznacza symbol RA na opakowaniu elektrody stosowanej do spawania prądem stałym?

87 / 149

(4.035) Ze wzrostem temperatury materiału jego granica plastyczności (Re) i moduł sprężystości (E):

88 / 149

(4.060) Wpływ zwiększenia długości spoiny na wielkość naprężeń szczątkowych powoduje:

89 / 149

(4.090) Napawanie jest to:

90 / 149

(4.007) Jaka jest minimalna odległość miejsca wykonywania prac spawalniczych od materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem:

91 / 149

(4.106) Czy norma PN–EN ISO 9001:2001 wymaga, by Dostawca opracował Księgę Jakości:

92 / 149

(4.092) Czy jakość przygotowania wyrobu do spawania może wpłynąć na koszty spawania?

93 / 149

(4.015) Podgrzewanie wstępne regenerowanych kół suwnicowych i wolne stygnięcie po napawaniu mają na celu:

94 / 149

(4.084) Kontrola w czasie procesu spawania związana jest z:

95 / 149

(4.025) Przy spawaniu złączy doczołowych odkształcenia wzdłużne są bardziej znaczące ponieważ:

96 / 149

(4.103) Bazy ustalające stale w oprzyrządowaniu spawalniczym:

97 / 149

(4.046) Naprawa złączy spawanych związana jest z:

98 / 149

(4.047) Spawanie żeliwa na zimno to:

99 / 149

(4.109) Osprzęt robotów spawalniczych musi spełniać następujące wymagania:

100 / 149

(4.097) Przy jakich pracach spawalniczych wymagane jest pisemne zezwolenie dopuszczające wykonanie spawania?

101 / 149

(4.042) Która z pozycji spawania obejmuje najszerszy zakres uprawnień podczas egzaminu spawacza?

102 / 149

(4.081) Które czynniki decydują o zakwalifikowaniu zakładu do odpowiedniej grupy zgodnie z normąPN-87/M-69009 „ Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział” ?

103 / 149

(4.054) Który rodzaj naprężeń występuje w spoinie otworowej?

104 / 149

(4.062) Co obejmuje określenie Spawalnicza kontrola jakości?

105 / 149

(4.073) Które z poniższych metod NDT dostarcza najlepszych wyników podczas pomiaru grubości warstwy części utwardzanej?

106 / 149

(4.029) Przydatność użytkowa służy:

107 / 149

(4.085) Uzyskanie największych wydajności procesu napawania zapewnia:

108 / 149

(4.048) Jakie metody badań ultradźwiękowych stosujemy przy badaniu złączy spawanych:

109 / 149

(4.096) Zasada badań penetracyjnych polega na wykorzystaniu:

110 / 149

(4.009) Jakie zanieczyszczenia gazowe powstają w procesach spawalniczych?

111 / 149

(4.083) Wysokowydajna odmiana napawania łukiem krytym to:

112 / 149

(4.071) Jaki rodzaj pola magnetycznego tworzy się w cewce?

113 / 149

(4.010) Jakie jest oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na organizm człowieka?

114 / 149

(4.069) Z punktu widzenia zagadnień BHP przy spawaniu metodą MIG, które z niżej wymienionych zjawisk są najistotniejsze?

115 / 149

(4.134) Jakie elementy nie są wymagane przez normy serii PN-EN ISO 3834, a są wymagane przez PN-EN ISO 9001?

116 / 149

(4.120) Elementy mocujące występujące w przyrządach do spawania mogą być:

117 / 149

(4.133) Co określa Księga Jakości?

118 / 149

(4.126) Przy spawaniu łukowym, najwyższe dopuszczalne napięcie jałowe wynosi:

119 / 149

(4.019) Która z metod badań szczelności może być zastosowana do wykrycia nieszczelności złącza na dnie napawanego zbiornika pionowego?

120 / 149

(4.121) Współczynnik czasu jarzenia się łuku to:

121 / 149

(IWE M4.063) WPS to:

122 / 149

(4.013) Czego nie wolno używać do przedmuchiwania zbiorników, przewietrzania pomieszczeń i sprawdzania szczelności instalacji?

123 / 149

(4.034) Pomiar temperatury w jeziorku spawalniczym przy spawaniu łukiem krytym termoparami stali można przeprowadzić termoparami:

124 / 149

(4.135) Który rodzaj badań należy przeprowadzić dodatkowo, oprócz badań radiograficznych w przypadku egzaminu spawacza w zakresie spawania metoda MIG/MAG wg normy PN-EN-287-1?

125 / 149

(4.141) Przedsiębiorstwo zamierza uzyskać Certyfikat wg wymagań normy PN-EN ISO 3834-2. Które stwierdzenie dotyczące personelu nadzoru spawalniczego jest prawdziwe?

126 / 149

(4.139) Które z następujących niezgodności spawalniczych nie są uważane jako krytyczne w przypadku uszkodzeń zmęczeniowych:

127 / 149

(4.052) Co powinno być podstawowym kryterium ustalania ceny produktu?

128 / 149

(4.142) Które gazy są cięższe od powietrza?

129 / 149

(4.089) Jaki zakres obejmuje technika wykonywania badań wizualnych:

130 / 149

(4.125) Zatrucie parami metali przy spawaniu spowodowane jest oddziaływaniem:

131 / 149

(4.079) Procedura uznawania technologii spawania stali austenitycznej poprzez badanie zgodnie z EN 288-3 nie przewiduje zwykle badań udarności. Powodem tego jest to że:

132 / 149

(4.016) Poziom jakości B wg normy PN-EN ISO 5817 jest wymagany na rysunkach spoin. Które z następujących twierdzeń odnoszących się do badań jest prawdziwe?

133 / 149

(4.099) Technologia spawania zostaje uznana gdy :

134 / 149

(4.008) Przy jakim natężeniu hałasu wymagane są środki ochrony słuchu?

135 / 149

(4.017) Które niezgodności wpływają na warunki eksploatacyjne?

136 / 149

(4.122) Podczas projektowania złączy spawanych należy ustalić:

137 / 149

(4.014) Do regeneracyjnego napawania gładkiego walca hutniczego (grubość warstwy napawanej 4mm) o średnicy 800mm i długości beczki 1200mm, wskazane jest zastosowanie:

138 / 149

(4.072) Stale nierdzewne austenityczne są paramagnetyczne co oznacza, że:

139 / 149

(4.030) Wśród różnych rodzajów odkształceń złączy spawanych wyróżniamy:

140 / 149

(4.137) Jakie zabiegi należy przeprowadzić przed rozpoczęciem spawania naprawczego?

141 / 149

(4.006) Czas główny spawania to:

142 / 149

(4.053) Obniżka kosztów produkcji umożliwia:

143 / 149

(4.145) Wysoka wartość współczynnika jarzenia się łuku oznacza:

144 / 149

(4.057) Odkształcenie wynika z wielu czynników projektowych i warsztatowych. Które niżej przedstawione opisy określają pozytywny wpływ na odkształcenie?

145 / 149

(4.108) Zamierzamy pospawać elementy ścienne ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm. Którą metodę zastosujemy?

146 / 149

(4.136) Jakie działania należy przedsięwziąć dla zmniejszenia niebezpieczeństwa wystąpienia pęknięć w konstrukcjach usztywnionych?

147 / 149

(4.132) Głównym celem zastosowania wzorców w metodzie ultradźwiękowej jest:

148 / 149

(4.101) Określenie „WPS” w ujęciu europejskim to:

149 / 149

(4.074) Które z poniższych definicji wydajności stapiania i jej jednostki jest prawidłowa?

Your score is

Średni wynik to 67%

0%

Zakończ