/140

IWE M3

1 / 140

(IWE M3.065) Stosunek średnicy do grubości ścianki rury w warunkach obciążeń zewnętrznych jest ważny z uwagi na:

2 / 140

(IWE M3.046) Typowe dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym są stopy aluminium:

3 / 140

(IWE M3.125) Można wytrzymałość zmęczeniową podzielić w odniesieniu do początku pęknięcia, przedziału propagacji aż do zniszczenia. Którego etapu dotyczy reguła Parisa?

4 / 140

(IWE M3.086) Moment bezwładności przekroju stosowany jest do obliczeń:

5 / 140

(IWE M3.067) Kiscc oznacza:

6 / 140

(IWE M3.018) Jaki wpływ posiada śrutowanie ściegów spoiny elementów wykonanych ze stopów aluminium?

7 / 140

(IWE M3.028) Które spoiny w zbiornikach ciśnieniowych są bardziej obciążone: wzdłużne czy obwodowe (medium jest podciśnieniem)?

8 / 140

(IWE M3.088) W stanie odkształceń proporcjonalnych na wykresie rozciągania:

9 / 140

(IWE M3.110) Które z wymienionych złączy oraz węzłów spawanych jest najmniej wrażliwe na działanie karbu?

10 / 140

(IWE M3.053) W jakim celu stosuje się różne kąty ukosowania dla złączy na rurach wykonywanych w pozycji naściennej (rury pionowe)?

11 / 140

(IWE M3.043) Które z podanych wartości decydują o weryfikacji konstrukcji obciążonych dynamicznie?

12 / 140

(IWE M3.074) Podstawowym czynnikiem wpływającym na zachowanie się metali i stopów w podwyższonej temperaturze jest:

13 / 140

(IWE M3.100) Jakich grubości wyrobów hutniczych ze stali St3S nie dopuszcza norma PN-90/B-03200 (konstrukcje budowlane)?

14 / 140

(IWE M3.022) Granica sprężystości wyznaczona z krzywej naprężenie-odkształcenie jest punktem, w którym wraz ze zwiększeniem się obciążenia:

15 / 140

(IWE M3.063) Dwie blachy o grubości 7mm są spawane na zakładkę. Jaka jest max. Dopuszczalna grubość spoiny:

16 / 140

(IWE M3.021) Jakie procesy spawania mogą być wykorzystane do wykonania złączy zakładkowych w nośnych połączeniach ze stali zbrojeniowej BSt500S?

17 / 140

(IWE M3.012) Współczesne zasady obliczeń zmęczeniowych oparte są:

18 / 140

(IWE M3.048) Udarność stopów aluminium w niskich temperaturach:

19 / 140

(IWE M3.019) Obniżenie temperatury badania w próbie z CTOD

20 / 140

(IWE M3.114) Co to są spoiny specjalnej jakości?

21 / 140

(IWE M3.044) Jakie są wymagania odnośnie materiałów na blachy węzłowe w kratownicach?

22 / 140

(IWE M3.135) Odporność na kruche pękanie wyrażone przez KIC wyznacza się:

23 / 140

(IWE M3.024) Skręcanie cienkościennego przekroju zamkniętego i otwartego powoduje, że:

24 / 140

(IWE M3.077) Niebezpieczny przekrój nośny spoiny pachwinowej:

25 / 140

(IWE M3.130) Jakie są korzyści ze stosowania stali wysokowytrzymałych w konstrukcjach kratowych

26 / 140

(IWE M3.087) Jeśli zbiornik ciśnieniowy jest prawidłowo zaprojektowany zgodnie z zasadą "wyciek przed zniszczeniem" stan dopuszczalny należy przyjąć jako:

27 / 140

(IWE M3.103) Jakie maksymalne grubości wyrobów hutniczych ze stali 18G2A dopuszcza norma PN-82/S-10052 (mosty)?

28 / 140

(IWE M3.095) Jakie zdanie nie jest prawem Hooke'a?

29 / 140

(IWE M3.091) Wyniki badań złączy spawanych metodami mechaniki pękania znajdują zastosowanie:

30 / 140

(IWE M3.080) Co wpływa na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji spawanych?

31 / 140

(IWE M3.108) Co to jest współczynnik wrażliwości na działanie karbu?

32 / 140

(IWE M3.070) Jaki jest wpływ obecności wad na koncentrację naprężeń w złączu spawanym?

33 / 140

(IWE M3.068) Co to są obciążenia eksploatacyjne?

34 / 140

(IWE M3.084) Do wyznaczenia odporności na kruche pękanie metodą całki J posługujemy się wykresem przedstawiającym zależność:

35 / 140

(IWE M3.123) Które z parametrów mogą być zastosowane do określenia wytrzymałości zmęczeniowej złącza spawanego?

36 / 140

(IWE M3.004) Czynnikami wpływającymi na kruche (nagłe) pęknięcie konstrukcji są:

37 / 140

(IWE M3.138) Wytrzymałość złącza spawanego obciążonego statycznie:

38 / 140

(IWE M3.073) Do podstawowych procesów wysokotemperaturowego niszczenia materiałów zaliczamy:

39 / 140

(IWE M3.050) Spadek wytrzymałości połączeń spawanych ze stopów aluminium po spawaniu:

40 / 140

(IWE M3.034) Jak można skrótowo opisać zakres plastyczny materiału?

41 / 140

(IWE M3.058) W konstrukcjach wykonywanych ze stopów aluminium pracujących na ściskanie stosowanie stopów o większej wytrzymałości jest:

42 / 140

(IWE M3.026) Kryterium sprężystości przy rozciąganiu określa:

43 / 140

(IWE M3.111) Które ze zdań nie są definicją złącza spawanego?

44 / 140

(IWE M3.006) Kiedy dobieramy materiał do pracy w niskiej temperaturze dla grubości elementu 100mm, które z dodatkowych badań są wymagane dla materiału dodatkowego?

45 / 140

(IWE M3.023) Belka wspornikowa jest z jednej strony utwierdzona w murze a drugi jej koniec jest swobodny i poddany obciążeniu P wywołując ugięcie końca 25mm. Który z następujących stanów jest prawdziwy?

46 / 140

(IWE M3.010) Trwałość zmęczeniowa zależy od:

47 / 140

(IWE M3.078) Ryzyko kruchego pękania jest duże:

48 / 140

(IWE M3.059) Dla złączy spawanych pracujących w warunkach zmęczenia, średnia wartość naprężeń cyklu:

49 / 140

(IWE M3.136) Zastosowanie aluminium i jego stopów w konstrukcjach spawanych pozwala:

50 / 140

(IWE M3.036) Jakie jest najkorzystniejsze rozwiązanie styku połączenia belek:

51 / 140

(IWE M3.113) Co to jest spoina?

52 / 140

(IWE M3.121) W jakich jednostkach nie wyraża się gęstości?

53 / 140

(IWE M3.064) Jakie czasy trwałości przyjmuje się w obliczeniach wytrzymałości na pełzanie dla stali?

54 / 140

(IWE M3.011) Celem badań zmęczeniowych jest uzyskanie:

55 / 140

(IWE M3.139) Poprawa jakości powierzchni spoiny:

56 / 140

(IWE M3.071) Duże spiętrzenia naprężeń w złączach doczołowych występują w wyniku oddziaływania następujących rodzajów niezgodności spawalniczych?

57 / 140

(IWE M3.106) Czego dotyczy II stan graniczny w rozumieniu PN-79/M-06515?

58 / 140

(IWE M3.089) Prędkość rozprzestrzeniania się makroskopowych pęknięć zmęczeniowych zależy od:

59 / 140

(IWE M3.025) Ryzyko kruchego pękania jest wyższe w przypadku:

60 / 140

(IWE M3.096) Jaka jest prawidłowa zależność opisująca prawo Hooke'a?

61 / 140

(IWE M3.112) Co obejmuje strefa złącza spawanego ?

62 / 140

(IWE M3.090) Odporność na kruche pękanie wyrażoną przez KIC wyznacza się:

63 / 140

(IWE M3.015) Następujące symbole oznaczają naprężenia główne w cienkościennym cylindrycznym zbiorniku ciśnieniowym: sx – naprężenia wzdłużne, sy – naprężenia obwodowe, sz – naprężenia w kierunku grubości. Które z niżej podanych zależności są prawdziwe:
sx=sy=sz

64 / 140

(IWE M3.083) Co to jest pełzanie?

65 / 140

(IWE M3.041) Co to jest krzywa Wohlera?

66 / 140

(IWE M3.104) Jakie maksymalne grubości wyrobów hutniczych ze stali 18G2A dopuszcza norma PN-90/B-03200 (konstrukcje budowlane)?

67 / 140

(IWE M3.030) Wartość modułu sprężystości podłużnej aluminium w porównaniu do modułu sprężystości podłużnej stali jest:

68 / 140

(IWE M3.066) Jaki parametr opisuje reakcje naprężeniowe w karbie?

69 / 140

(IWE M3.047) Maksymalny zakres temperatur pracy ciągłej ustrojów wykonywanych ze stopów aluminium wynosi:

70 / 140

(IWE M3.013) Co wpływa na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji spawanych?

71 / 140

(IWE M3.005) Odporność stali na pękanie:

72 / 140

(IWE M3.134) Stosowanie spoin pachwinowych lub czołowych z niepełnym przetopem może być właściwe

73 / 140

(IWE M3.003) Rzeczywista długość spoiny jest:

74 / 140

(IWE M3.099) Co w oznaczeniu wg norm PN EN 10025 oznacza trzycyfrowa liczba za literą S?

75 / 140

(IWE M3.105) Jakich grubości wyrobów hutniczych ze stali 18G2A nie dopuszcza norma PN -79/M-06515 (dźwignice)?

76 / 140

(IWE M3.032) Na wykresie naprężenie/odkształcenie możemy zaobserwować:

77 / 140

(IWE M3.008) Kratownica wykonana z belek rurowych w porównaniu z kratownicą wykonaną z profili otwartych:

78 / 140

(IWE M3.081) W celu obliczenia reakcji i sił wewnętrznych w płaskim statycznym układzie sił należy rozwiązać:

79 / 140

(IWE M3.133) Powyżej jakiej temperatury gwałtownie spada wytrzymałość aluminium?

80 / 140

(IWE M3.014) Konstrukcje spawane pod działaniem zmiennych naprężeń ściskających mogą wykazywać zwiększoną skłonność do pęknięć zmęczeniowych. Jest to wynikiem:

81 / 140

(IWE M3.031) Do obliczeń wytrzymałości na zginanie wykorzystuje się:

82 / 140

(IWE M3.079) Które ze spoin w cylindrycznym zbiorniku są mniej obciążone:

83 / 140

(IWE M3.020) Próba CTOD jest przydatna:

84 / 140

(IWE M3.093) Jakie siły przenoszą elementy kratownic?

85 / 140

(IWE M3.052) Stal zbrojeniowa dzieli się na klasy i gatunki. W przypadku prętów rozróżniamy:

86 / 140

(IWE M3.122) Kiedy rozważamy projekt konstrukcji spawanej poddawanej statycznemu obciążeniu zginającemu to mniejsza wartość współczynnika kształtu (K2=a/W2/3) jest:

87 / 140

(IWE M3.040) Porównano wyboczenie konstrukcji spawanych z konstrukcją bez spoin. Które z pośród stwierdzeń jest/są słuszne?

88 / 140

(IWE M3.029) Jednorodne przewężenie próbki podczas statycznej próby rozciągania jest:

89 / 140

(IWE M3.033) Jak można prawidłowo wyjaśnić zjawisko naprężeń własnych w strefie spoiny?

90 / 140

(IWE M3.118) Czym charakteryzuje się obciążenie skupione?

91 / 140

(IWE M3.132) Układ statyczny znajduje się w stanie równowagi gdy:

92 / 140

(IWE M3.119) Która jednostka nie wyraża siły ciężkości?

93 / 140

(IWE M3.092) Jakie obciążenia mogą przenosić belki?

94 / 140

(IWE M3.082) Jaka jest zależność pomiędzy masą a siłą ciężkości?

95 / 140

(IWE M3.102) Jakie maksymalne grubości wyrobów hutniczych ze stali St3S dopuszcza norma PN-82/S-10052 (mosty)?

96 / 140

(IWE M3.117) Co to jest ciężar własny elementu?

97 / 140

(IWE M3.051) Na własności wytrzymałościowe stopów aluminium można wpłynąć poprzez:

98 / 140

(IWE M3.016) Jakie środki powinien uwzględnić projektant przy projektowaniu zbiornika próżnia – ciśnienie zewnętrzne?

99 / 140

(IWE M3.035) W jakim celu stosuje się w belkach żeberka usztywniające?

100 / 140

(IWE M3.115) Które ze spoin dają największe odkształcenia kątowe:

101 / 140

(IWE M3.137) W przypadku konstrukcji pracującej w niskiej temperaturze należy zwrócić uwagę na:

102 / 140

(IWE M3.061) Jakie własności są wymagane dla materiału na blachy węzłowe kratownic?

103 / 140

(IWE M3.098) Liniowo-sprężysta mechanika pękania posługuje się wskaźnikiem:

104 / 140

(IWE M3.027) Dla zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych obciążonych tętniąco siłami rozciągającymi należy:

105 / 140

(IWE M3.109) Dlaczego współczynnik wrażliwości na działanie karbu jest większy dla stali 18G2A niż dla stali St3S?

106 / 140

(IWE M3.128) Które z poniższych wielkości fizycznych mają decydujące znaczenie przy wytwarzaniu mieszanych połączeń spawanych pomiędzy stalami austenitycznymi a ferrytycznymi?

107 / 140

(IWE M3.038) Jaki czynnik decyduje o opłacalności mechanizacji spawania w produkcji belek?

108 / 140

(IWE M3.131) Które z poniższych stwierdzeń są prawidłowe?

109 / 140

(IWE M3.124) Czy stosowanie stali o wysokiej wytrzymałości do dynamicznie obciążonych spawanych konstrukcji (Re maks.=700MPa) ma:

110 / 140

(IWE M3.045) Który z sektorów wykazuje największe zapotrzebowanie na aluminium i jego stopy?

111 / 140

(IWE M3.049) Dla zachowania tej samej sztywności jak w elemencie stalowym moment bezwładności elementu konstrukcyjnego ze stopu aluminium w porównaniu do momentu bezwładności elementu stalowego

112 / 140

(IWE M3.129) W wyniku próby rozciągania stali można określić następujące własności:

113 / 140

(IWE M3.002) Które parametry mogą być brane pod uwagę przy doborze ukosowania blach o dużej grubości?

114 / 140

(IWE M3.042) Co to jest współczynnik asymetrii cyklu?

115 / 140

(IWE M3.085) Podczas jakiego rodzaju obciążenia można wyrazić rozprzestrzenianie się pęknięć w zależności od zmiennego współczynnika intensywności naprężeń?

116 / 140

(IWE M3.009) Zadaniem przekuwania w celu poprawienia wytrzymałości zmęczeniowej złącza jest:

117 / 140

(IWE M3.097) Co to jest strefa wpływu ciepła?

118 / 140

(IWE M3.127) Jaka jest prawidłowa kolejność wykonywania ściegów w ostatniej warstwie licowej podczas spawania stali C-Mn?

119 / 140

(IWE M3.101) Jakie maksymalne grubości wyrobów hutniczych ze stali St3S dopuszcza norma PN-79/M-06515 (dźwignice)?

120 / 140

(IWE M3.062) Rodzaj złącza powinno się dobierać biorąc pod uwagę charakter obciążenia. Proszę wybrać stosowne zalecenia z niżej podanych:

121 / 140

(IWE M3.076) Odprężenie połączeń spawanych powoduje:

122 / 140

(IWE M3.060) Pręt stalowy posiada wyższą sztywność przy zginaniu jeśli:

123 / 140

(IWE M3.057) W jakim celu stosuje się otwory odpowietrzające we wzmocnieniach króćców w strefie połączenia z płaszczem?

124 / 140

(IWE M3.094) Jaki parametr określa własności sprężyste stali?

125 / 140

(IWE M3.054) Które z aspektów muszą być rozpatrywane gdy określamy wymaganą grubość ścianki zbiornika ciśnieniowego w połączeniu z parametrami ciśnienia wewnętrznego?

126 / 140

(IWE M3.037) Jak spawane są żebra usztywniające do pasów rozciąganych w belkach stosowanych w budowie mostów stalowych?

127 / 140

(IWE M3.017) Jakie są przyczyny utraty wytrzymałości konstrukcji spawanych wykonanych z umocnionych zgniotowo stopów aluminium?

128 / 140

(IWE M3.039) Jak oznacza się klasy dokładności dla wymiarów liniowych i kątowych według PN ISO 13920?

129 / 140

(IWE M3.055) Jaki jest efekt stosowania spoin ukosowanych w kształcie litery U?

130 / 140

(IWE M3.056) W jakich instalacjach ciśnieniowych stosuje się łączenie kołnierzy z króćcami za pomocą spoiny pachwinowej?

131 / 140

(IWE M3.075) Atmosfera Cottrela występująca w otoczeniu dyslokacji wywołuje:

132 / 140

(IWE M3.126) W odniesieniu do projektowania i wykonania złącza spawanego, proszę podać zalecenia, które należy stosować w celu poprawy własności zmęczeniowych:

133 / 140

(IWE M3.007) Statyczne obciążenie obliczeniowe dla dwustronnej spoiny czołowej z niepełnym przetopem wyznacza się w oparciu o:

134 / 140

(IWE M3.072) Do metod zapobiegania pęknięciom kruchym zaliczamy:

135 / 140

(IWE M3.140) Zwiększenie kąta rowka ukosowania brzegów:

136 / 140

(IWE M3.001) Który parametr określa wpływ naprężeń w karbie?

137 / 140

(IWE M3.069) Pod wpływem obciążeń cyklicznych z większą prędkością rozprzestrzeniają się niezgodności spawalnicze:

138 / 140

(IWE M3.120) 1 kiloniuton to:

139 / 140

(IWE M3.107) W jakim celu stosuje się wg PN-69/M-69019 złącza z podwójnym kątem ukosowania w połączeniach stosowanych w rurociągach?

140 / 140

(IWE M3.116) Jakich wielkości nie wyznacza się przy pomocy statycznej próby rozciągania?

Your score is

Średni wynik to 57%

0%

Zakończ