/164

IWE M2

1 / 164

Złącza spawane z austenitycznej stali Cr – Ni są skłonne do:

2 / 164

Jaka jest różnica w udarności SWC zwykłej stali węglowej od niskostopowej stali o podwyższonej wytrzymałości HSLA z mała zawartością węgla, spawanych z zastosowaniem bardzo małej energii liniowej łuku:

3 / 164

Pasywacja to:

4 / 164

Który rodzaj korozji posiada największy udział w zniszczeniu korozyjnym metali?

5 / 164

Stopami metali nazywa się:

6 / 164

Jakimi sposobami można uzyskać tworzenie się grafitu sferoidalnego?

7 / 164

Jak wpływa zwiększenie zawartości węgla na własności wytrzymałościowe stali?

8 / 164

Jednym z głównych problemów przy spawaniu stopów aluminium jest silna skłonność do porowatości. Który z następujących parametrów powoduje efektywne zmniejszenie porowatości tych stopów?:

9 / 164

Jaka jest temperatura topnienia miedzi?

10 / 164

Stal to:

11 / 164

Na wykresach przemian austenitu skrót CTP oznacza:

12 / 164

Pęknięcia zimne powstają w strefie wpływu ciepła o strukturze:

13 / 164

Jeżeli przeprowadzimy statyczną próbę rozciągania, to wykonujemy ją:

14 / 164

Żelazo:

15 / 164

Wybierz prawidłowe wyjaśnienia dotyczące odlewniczych stopów żelazo-węgiel.

16 / 164

Przyczyny, dla których spoina wielowarstwowa ma lepsze własności plastyczne (większa udarność) niż spoina jednowarstwowa są następujące:

17 / 164

Stal 10H jest stalą:

18 / 164

Żelazo charakteryzuje się różnymi sieciami krystalograficznej w zależności od temperatury. W jakim zakresie temperatury żelazo posiada sieć ściennie centrowaną?

19 / 164

Istotny wpływ na powstawanie pęknięć krystalizacyjnych w złączu aluminiowym ma:

20 / 164

Materiałoznawstwo jest nauką zajmującą się:

21 / 164

Stal 15G2ANb nie jest stalą:

22 / 164

Węgiel w żelazie występuje jako:

23 / 164

Proces spawania oddziałuje na materiał w strefie spawania przez:

24 / 164

Polem temperatur nazywa się:

25 / 164

Zawartość tlenu w stali uspokojonej:

26 / 164

Stal niskostopowa18G2A zawiera manganu około:

27 / 164

Korozja szczelinowa w obszarze grani spawanych stali nierdzewnych rur jest przyczyną:

28 / 164

Maksymalną ilość zanieczyszczeń w aluminium technicznym wynosi:

29 / 164

Wielkość Rz/100000/550 charakteryzująca stale do pracy w podwyższonych temperaturach oznacza:

30 / 164

Im wyższa jest wartość równoważnika węgla Ce tym:

31 / 164

Ferrytyczne chromowe stale z dużą zawartością międzywęzłowych pierwiastków:

32 / 164

Jakie są typowe odmiany stali drobnoziarnistych:

33 / 164

Trybologia to nauka o procesach:

34 / 164

Pierwiastki mikrostopowe w stalach drobnoziarnistych:

35 / 164

Które z następujących czynników powinny być kontrolowane aby uniknąć pęknięć krystalizacyjnych?

36 / 164

Wykres Schaefflera może być stosowany do:

37 / 164

Żeliwo jest odlewniczym stopem żelaza z węglem o zawartości węgla:

38 / 164

Jaki proces ma miejsce podczas wyżarzania odprężającego?

39 / 164

Staliwo jest odlewniczym stopem żelaza z węglem, o zawartości węgla:

40 / 164

Jakie są przyczyny starty wytrzymałości konstrukcji spawanych wykonanych z umocnionych zgniotowo stopów aluminium:

41 / 164

Jakie pierwiastki stopowe. oprócz chromu, są typowe w stalach żaroodpornych?

42 / 164

Dla uniknięcia porowatości podczas spawania czystego niklu metodą TIG należy:

43 / 164

Podczas spawania stali obrabianej termomechanicznie o grubości powyżej 15mm zaleca się:

44 / 164

Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do spawania stali konstrukcyjnej S690QL:

45 / 164

Które z poniższych własności zależą od struktury metalu?

46 / 164

W jaki sposób zmienia się granica plastyczności stali konstrukcyjnej (S235) przy podnoszeniu temperatury pracy materiału?

47 / 164

Strefa niestacjonarnego pola temperatury od początku i końca szeregu, w porównaniu z quasi stacjonarnym, charakteryzuje się:

48 / 164

Które z następujących stwierdzeń dotyczących możliwości powstawania pęknięć zimnych spowodowanych obecnością wodoru są prawdziwe:

49 / 164

Metalami nazywa się pierwiastki, które cechują się takimi własnościami jak:

50 / 164

W jaki sposób można określić spawalność stali?

51 / 164

Pierwiastkiem podnoszącym odporność na utlenianie stali w podwyższonych temperaturach jest:

52 / 164

W oznaczeniu stali niestopowych wg EN-10025 S275JR liczba 275 oznacza:

53 / 164

Spawanie żeliwa na gorąco przeprowadza się w temperaturze:

54 / 164

INCONEL to stop na bazie:

55 / 164

Które z poniższych związków zmniejsza ilość zanieczyszczeń (np. S i P) w stali:

56 / 164

Czynniki wpływające na odporność korozyjną połączeń spawanych stali nierdzewnych to:

57 / 164

Metale mogą mieć różne sieci krystalograficzne. Które z następujących pierwiastków mająsiećA2

58 / 164

Które z poniższych stali mają dobrą spawalność? Zakładając, że grubość i ilość pozostałych pierwiastków jest taka sama.

59 / 164

Proszę podać sposoby wykonywania złącza spawanego z rur platerowanych bez dostępu od środka:

60 / 164

Jakie są typowe odmiany stali drobnoziarnistych:

61 / 164

Jakie niezgodności spawalnicze mogą wystąpić przy spawaniu tytanu technicznego metodą TIG?

62 / 164

Które ze stwierdzeń odnośnie wpływu temperatury podgrzania na pękanie zimne złączy spawanych jest prawdziwe:

63 / 164

Wartość współczynnika węgla Ce dla stali węglowej wskazuje na:

64 / 164

Które z badań mechanicznych wskazują o odporności materiału na zużycie ścierne:

65 / 164

Nie wszystkie stale są spawalne w normalnych warunkach. W jaki sposób można doświadczalnie sprawdzić spawalność stali:

66 / 164

Które stwierdzenie jest poprawne, nieobrotowe złącze rurowe o ośr. 200 mm x 20 mm ze stali Duplex można:

67 / 164

Które z następujących mechanizmów może być użyte do zwiększenia granicy plastyczności stali o zawartości węgla 0.2 %

68 / 164

Jaka jest prawidłowa kolejność wykonywania ściegów w ostatniej warstwie licowej podczas spawania stali C-Mn?

69 / 164

Co może być przyczyną porowatości podczas spawania mosiądzu?

70 / 164

Celem wyżarzania ujednorodniającego jest zmniejszenie niejednorodności składu chemicznego stali spowodowanej między innymi likwacją. Likwacją nazywamy:

71 / 164

Uzyskiwanie największych wydajności procesu napawania zapewnia:

72 / 164

Do technicznych odmian żelaza zalicza się:

73 / 164

Do korzystania z wykresu Schaefflera musimy znać:

74 / 164

Stal charakteryzująca się równoważnikiem węgla Ce= 0,65 uważa się jako:

75 / 164

Austenit to:

76 / 164

Która z poniższych operacji wyżarzania nie wpływa na zmiany końcowej struktury stali?

77 / 164

Celem polerowania jest:

78 / 164

Podczas spawania niklu i stopów niklu bardzo ważne jest, aby:

79 / 164

Stal 2H13 jest stalą:

80 / 164

Dlaczego niekorzystne jest utwardzenie w wyniku spawania?

81 / 164

Który z następujących zbiegów zmniejsza ryzyko wystąpienia pęknięć lamelarnych:

82 / 164

Aluminium charakteryzuje się przewodnością i rozszerzalnością cieplną oraz przewodnością elektryczną:

83 / 164

Które z badań nie są badaniami metalograficznymi:

84 / 164

Najbardziej istotnymi parametrami dla skuteczności obróbki termomechanicznej są:

85 / 164

Wykresu Schäfflera nie stosuje się do określania:

86 / 164

Po wykonaniu próby kołkowej (implantacyjnej) próbka jest obciążona do momentu uzyskania:

87 / 164

Metalografia jest:

88 / 164

Odporność na zużycie ścierne może być zwiększone poprzez:

89 / 164

Która z metod spawania wprowadza najwięcej wodoru dyfundującego do spoiny?

90 / 164

Do charakterystycznych własności miedzi należy między innymi zaliczyć:

91 / 164

Materiał, który ma wysoki współczynnik utwardzenia (umocnienia przy zgniocie):

92 / 164

Jakich zaleceń należy przestrzegać przy spawaniu stali drobnoziarnistych?

93 / 164

Eutektyczna faza wtórna jest sferyczna jeśli:

94 / 164

Rozdrobnienie ziarna w stalach uzyskuje się w wyniku:

95 / 164

W jakim celu dodaje się siarkę do stali konstrukcyjnych?

96 / 164

Stal o zawartości 0,3%C jest obrobiona cieplnie w temperaturze 930°C przez 30 minut, a następnie powoli chłodzona. Jakie składniki będą występowały w tej stali w temperaturze otoczenia?

97 / 164

Istotne osłabienie złącza w wyniku spawania może wystąpić w przypadku:

98 / 164

Stal 0H13 nie jest stalą:

99 / 164

Nikiel jest metalem o barwie:

100 / 164

Jaki jest wpływ wapnia na zawartość zanieczyszczeń (P i S) w stalach UC?

101 / 164

Stopy metali krzepną:

102 / 164

Badania makroskopowe są najczęściej wykonywane w zakresie powiększeń do:

103 / 164

Kiedy określa się, że materiał jest warunkowo spawalny:

104 / 164

Obróbkę cieplną po spawaniu złączy Cr-Mo przeprowadza się w celu:

105 / 164

W procesie Tomasowskim wytwarzanie stali:

106 / 164

Celem polerowania nie jest:

107 / 164

Jakie warunki muszą wystąpić, aby powstało pęknięcie w wyniku korozji naprężeniowej w stali typu Cr-Ni, która nie zawiera Mo?

108 / 164

Co to jest żaroodporność stopów i stali?

109 / 164

W procesie Tomasowskim zastosowanie surówki o dużej zawartości fosforu powoduje, że:

110 / 164

Podaj metody nanoszenia warstw wierzchnich metalurgicznie związanych z podłożem:

111 / 164

Jeżeli na powierzchni przewidzianej do napawania występuje siatka pęknięć, to zaleca się:

112 / 164

Podstawową własnością stali do pracy w bardzo niskich temperaturach jest:

113 / 164

Dotyczy spawania metodą TIG:

114 / 164

Przy obróbce cieplnej zwykłej (podstawowej) zmiany struktury i własności obrabianego elementu spowodowane są jedynie przez:

115 / 164

Czy powierzchnia aluminium:

116 / 164

Parametry cyklu cieplnego spawania to:

117 / 164

Pierwiastkiem zwiększającym udarność w niskich temperaturach jest:

118 / 164

Liczba koordynacyjna w sieci przestrzennie centrowanej układu regularnego wynosi:

119 / 164

Porowatość spoiny może być spowodowana:

120 / 164

Wyroby spawane pracujące w niskich temperaturach można wykonywać:

121 / 164

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

122 / 164

Jakie ważne czynniki wpływają na wytrzymałość i ciągliwość (udarność) stali konstrukcyjnych?

123 / 164

Co to są powłoki typu „tailor made” ?

124 / 164

Grafit jest elementem mikrostrukturalnym:

125 / 164

Jaka jest temperatura topnienia niklu?

126 / 164

Do stabilizacji austenitu stali Cr-Ni typy 18/8 służy:

127 / 164

Przy spawaniu ze sobą stali austenitycznych i ferrytycznych pracujących w temperaturze 400°C stosujemy buforowanie po stronie:

128 / 164

Jak jest max twardość HV10 złączy spawanych stali ze stali C-Mn zapobiegająca powstawaniu pęknięć:

129 / 164

Struktura drobnokrystaliczna w porównaniu do struktury gruboziarnistej metalu charakteryzuje się przede wszystkim:

130 / 164

Podstawowe utrudnienia związane ze spawaniem tytanu to:

131 / 164

W którym obszarze SWC stali do pracy w niskich temp. o zawartości 9 % Ni może występować martenzyt w przypadku spawania bez podgrzewania:

132 / 164

Co jest najbardziej znaczące dla czystego metalu?

133 / 164

Szerokość płyty próbnej powinna być:

134 / 164

Stal 13HNMBA nie jest stalą:

135 / 164

Mangan wprowadza się do stali 18G2A w celu:

136 / 164

Które z następujących działań mogą być wykorzystane by zapobiec pęknięciom zimnym w przypadku spawania stali drobnoziarnistych:

137 / 164

Stal 15 HM nie jest stalą:

138 / 164

Pierwiastki stabilizujące ferryt to:

139 / 164

Korozja selektywna złącza spawanego spowodowana jest najczęściej:

140 / 164

Po spawaniu stopów aluminium zjawisko korozji występuje szczególnie obszarze:

141 / 164

Korozja wżerowa powstaje w wyniku:

142 / 164

Jakie są zalety drobnoziarnistych stali normalizowanych w porównaniu do stali wymienionych w normie EN 10025?:

143 / 164

Istotne osłabienie złącza w wyniku spawani może wystąpić w przypadku:

144 / 164

Intensywność zużycia ściernego I pw jest wielkością, która jest:

145 / 164

Na którym z metali nie tworzy się ściśle przylegająca warstewka tlenków zapobiegająca dalszemu jego utlenianiu?

146 / 164

Która ze stali zawiera celowo wprowadzony dodatek manganu?

147 / 164

Przewodność cieplna i elektryczna aluminium wraz ze wzrostem zanieczyszczeń:

148 / 164

Spajalność to:

149 / 164

Obróbka termomechaniczna stali polega na:

150 / 164

Dobór ziarnistości papierów ściernych do szlifowania dokładnego:

151 / 164

Masa właściwa aluminium wynosi:

152 / 164

Struktura dendrytyczna powstaje przy:

153 / 164

Podczas spawania miedzi należy brać pod uwagę:

154 / 164

Przemiana martenzytyczna:

155 / 164

Wykres fazowy przedstawia reakcje chemiczne, które mogą zachodzić kiedy zestawy pierwiastków i związków są w:

156 / 164

Wyżarzanie elementów spawanych ma na celu:

157 / 164

Jaka jest rola Mn w składzie chemicznym stali niskostopowej:

158 / 164

W przypadku spawania stali stopowych o średniej zawartości chromu i molibdenu optymalne własności złącza można osiągnąć przez:

159 / 164

Do podstawowych badań niszczących stosowanych przy ocenie własności mechanicznych złączy spawanych należą:

160 / 164

Badania własności mechanicznych znajdują zastosowania:

161 / 164

Które z niżej podanych stopów są najbardziej skłonne do kruchości spowodowanej obecnością wodoru?

162 / 164

Jakie są główne problemy przy spawaniu stopów aluminium?

163 / 164

W którym zakresie temperatur jest największa skłonność do wydzielania fazy sigma w stalach nierdzewnych:

164 / 164

Sieć krystalograficzna typu A2 to:

Your score is

Średni wynik to 14%

0%

Zakończ