/155

IWE M1

1 / 155

Które średnice drutów elektrodowych są stosowane do spawania metodą 135

2 / 155

Do jakiej temperatury należy podgrzać przed spawaniem metodą TIG elementy z aluminium o grubości powyżej 10mm?

3 / 155

Przy lutowaniu twardym i miękkim zwilżalności spoiwa może być określona przez:

4 / 155

Jakie nietypowe niezgodności powstają podczas spawania gazowego?

5 / 155

Własności elektrod otulonych do ręcznego spawania łukowego z otuliną zasadową są następujące:

6 / 155

Do lutowania twardego materiałów i kompozytów ceramicznych z metalami należy zastosować:

7 / 155

Co to jest transduktor?

8 / 155

Dla jakiego zakresu grubości blach jest zalecane stosowanie spawania łukiem krytym?

9 / 155

Które z poniższych parametrów są typowymi dla procesu spawania łukiem krytym:

10 / 155

Jak jest kolejność metod spajania z punktu widzenia zmniejszającej się energii liniowej?

11 / 155

Zastosowanie mieszanek argon-hel w procesach spawania łukowego metodą TIG aluminium i jego stopów jest korzystniejsze dla:

12 / 155

Które stwierdzenie odnośnie stali ulepszonych cieplnie nie jest prawdziwe?

13 / 155

Dlaczego drut do spawania metodą MAG jest zazwyczaj miedziowany?

14 / 155

Co jest źródłem ciepła przy zgrzewaniu doczołowym iskrowym?

15 / 155

Spawanie prądem pulsującym metodą MIG jest szeroko stosowaną technologią łączenia materiałów. Co jest typowe dla takiego łuku:

16 / 155

Powstawaniu korozji międzykrystalicznej w stalach chromowo-niklowych zapobiega się przez:

17 / 155

Warstwa topnika przy spawaniu łukiem krytym powinna posiadać grubość:

18 / 155

Podczas zgrzewania oporowego punktowego:

19 / 155

Metody spawania kompozytów polimerowych o osnowie termoplastycznej to:

20 / 155

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pęknięć gorących w spoinach o strukturze czysto austenitycznej należy:

21 / 155

Jaka jest przyczyna powstawania nieostrego zakończenia elektrody nietopliwej?

22 / 155

Który z pierwiastków najsilniej umacnia niskowęglowe stale ferrytyczne:

23 / 155

Rozpoczęcie pracy z urządzeniami tlenowo - acetylenowymi. Jaka jest prawidłowa pozycja śruby stawidłowej na reduktorze przed odkręceniem zaworu na butli:

24 / 155

Przy zgrzewaniu oporowym największe znaczenie ma:

25 / 155

Pęknięcia krystalizacyjne w osi spoiny wykonanej łukiem krytym są wynikiem:

26 / 155

W jakim celu, przy lutowaniu miękkim, stosujemy topniki?

27 / 155

Jakie są stosowane technologiczne sposoby przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym elementów o różnej grubości:

28 / 155

Jak przeprowadziłbyś spawanie blach ze stali austenitycznej Cr-Ni stabilizowanej tytanem:

29 / 155

Wraz ze spadkiem temperatury:

30 / 155

Gaz osłonowy M21 wg EN-439 / ISO 14175 jest:

31 / 155

Co to jest zjawisko samoregulacji łuku spawalniczego i przy jakiej metodzie spawania ono występuje?

32 / 155

Zgrzewanie wybuchowe:

33 / 155

W której metodzie nanoszenia powłok występuje spajanie dyfuzyjne pomiędzy warstwą wierzchnią i materiałem rodzinnym?

34 / 155

Ciepło uwolnione ze słupka łuku elektrycznego jest najczęściej zużywane na:

35 / 155

Czego nie nastawia się na urządzeniu do spawania elektrodami otulonymi:

36 / 155

Jakie zjawiska są wykorzystywane podczas czyszczenia płomieniowego:

37 / 155

Spawanie łukiem krytym:

38 / 155

Przy spawaniu metodą MIG/MAG przetopienie wzrasta jeśli:

39 / 155

Jaka technika łączenia jest najczęściej stosowana do spajania folii PCV dla celów biurowych?

40 / 155

W metodzie 141 łuk jest bardziej stabilny ponieważ:

41 / 155

Kryterium podziału na lutowanie „miękkie” i „twarde” jest:

42 / 155

Który gaz osłonowy reaguje najsilniej z ciekłym metalem jeziorka?

43 / 155

Która z metoda spajania ma zastosowanie do łączenia materiałów ceramicznych ze stalą?

44 / 155

Zgrzewanie dyfuzyjne

45 / 155

Procesy spawania 131 i 135 charakteryzują się większą wydajnością w porównaniu z procesem 111, co jest wynikiem:

46 / 155

Fazy międzymetaliczne charakteryzują się:

47 / 155

Jakie są główne zalety elektrod zasadowych w porównaniu do elektrod rutylowych?

48 / 155

Do zgrzewania oporowego należy:

49 / 155

Jaką charakterystykę statyczna może posiadać źródło prądu do spawania metodą MIG/MAG?

50 / 155

Które stale zawierające następujące pierwiastki stopowe można ciąć tlenowo?

51 / 155

Rdzeń drutów proszkowych:

52 / 155

Jaką elektrodę podłącza się do bieguna dodatniego:

53 / 155

Jakie rodzaje wad mogą pojawić się przy dużej zawartości wodoru w elektrodach przy spawaniu stali niestopowych i niskostopowych:

54 / 155

Gazy osłonowe do spawania zostały podzielone na gazy aktywne i obojętne. Które z poniżej przestawionych są obojętnymi?

55 / 155

Które z poniższych materiałów nie są termoodwracalne?

56 / 155

Przy spawaniu łukiem krytym drutem danej średnicy zwiększenie natężenia prądu spawania powoduje:

57 / 155

Który z poniższych czynników ma istotny wpływ na jakość procesu cięcia tlenowego:

58 / 155

W czasie cięcia tlenowego materiał zostaje miejscowo:

59 / 155

Co ogranicza wielokrotne suszenie elektrod?

60 / 155

Która z następującym metod spawania jest najmniej przydatna do automatyzacji:

61 / 155

Przyczyną falistości powierzchni cięcia jest:

62 / 155

Zgrzewalność materiału zależy od:

63 / 155

Jakie średnice elektrod otulonych należy stosować przy spawaniu w pozycji pułapowej:

64 / 155

Lutowina to:

65 / 155

Charakterystyka źródła do spawania łukowego:

66 / 155

Spoinami brzeżnymi można łączyć elementy stalowe o grubości:

67 / 155

Jakie są zalety techniki pulsacyjnej przy spawaniu metodą TIG?

68 / 155

Zgrzewanie dyfuzyjne:

69 / 155

Jakie są zalety spawania drutami proszkowymi?

70 / 155

Do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed korozją stosuje się:

71 / 155

Jaka jest dopuszczalna wartość prądu spawania dla elektrod wolframowych o średnicy 3 mm (prąd stały, biegunowość ujemna, osłona Ar):

72 / 155

Przy spawaniu ręcznym łukowym elektrodą otuloną:

73 / 155

Zasada cięcia tlenowo - gazowego polega na:

74 / 155

Własności mechaniczne połączenia spawanego wykonanego łukiem krytym SAW będą zależeć od:

75 / 155

Co to jest zewnętrzna charakterystyka statyczna spawalniczego źródła energii?

76 / 155

Struktura wtórna:

77 / 155

W przypadku wykonywania elektrożużlowo złącza doczołowego o grubości 140 mm ze staliwa o równoważniku węgla 0,6 należy:

78 / 155

W procesie spawania MAG rolę odtleniacza spełnia:

79 / 155

Złącze wykonane metodą lutowania twardego posiada lepszą wytrzymałość mechaniczną gdy:

80 / 155

Podczas spawania metodą MAG wpływ na dobry kontakt pomiędzy końcówką dyszy a drutem oraz na czas zużycia się końcówki dyszy ma:

81 / 155

Źródła prądu wykorzystywane do spawania elektrodami otulonymi posiadają:

82 / 155

Dla jakich prądów spawania metodą TIG konieczne stosowanie uchwytów chłodzonych wodą:

83 / 155

Ścieranie to proces niszczenia powierzchni w którym:

84 / 155

Z których materiałów nie wolno wytwarzać rurociągów do acetylenu:

85 / 155

Która norma europejska podaje symbole oznaczania spoin na rysunkach:

86 / 155

Jakie materiały nie mogą być połączone z zastosowanie spawania tlenowo – gazowego

87 / 155

Przyczyna wgłębień występujących na licu spoiny wykonanej łukiem krytym może być:

88 / 155

Jakie elektrody otulone stosuje się do spawania żeliwa na zimno?

89 / 155

Spawanie łukiem krytym jest bardzo wydajną metodą spawania ale ma kilka ograniczeń. Wskaż właściwe:

90 / 155

Które z twierdzeń o prostowaniu płomieniowym z zastosowaniem płomienia tlenowo – acetylenowego są poprawne?

91 / 155

Przy spawaniu łukiem krytym SAW wieloelektrodowo (3druty) podłączenie prądowe do każdej głowicy jest:

92 / 155

Jakie korzyści daje stosowanie helu jako gazu osłonowego przy spawaniu metodami GMA (MIG/MAG) i TIG:

93 / 155

Jakie są główne zalety topników topionych w porównaniu do topników aglomerowanych?

94 / 155

Automatyzacja procesów spawania powoduje

95 / 155

Lasery typu YAG różnią się od laserów CO2:

96 / 155

Jakie reguły są wykorzystywane w czujniku łuku spawalniczego do śledzenia rowka spoiny przy zrobotyzowanym spawaniu metoda MAG?

97 / 155

Podczas prostowania płomieniowego:

98 / 155

Lutowność to podatność materiałów łączonych wymagana do:

99 / 155

Co oznacza określenie: Wyjściowa charakterystyka napięciowo-prądowa źródła prądu?

100 / 155

Czym są dwa równoległe przewody elektryczne oddzielone od siebie izolacją?

101 / 155

Co wpływa na spawalność elektrodami otulonymi w różnych pozycjach?

102 / 155

Które z poniższych własności acetylenu są prawdziwe?

103 / 155

Jakie napięcie max w stanie bez obciążenia może występować na zaciskach wyjściowych spawarki transformatorowej prądu przemiennego spawania?

104 / 155

W trakcie prowadzenia próby udarności określa się skłonność materiału do kruchego pękania. Czynnikami które sprzyjają kruchemu pękania są:

105 / 155

Typowe diody umieszczone w obwodzie pozwalają przewodzić prąd tylko w jednym kierunku. Tyrystor działa nieco odmiennie. Jak on pracuje?

106 / 155

Platerowanie to proces:

107 / 155

Który gaz osłonowy w temperaturze pokojowej i przy wyższym ciśnieniu (np. butli) znajduje się w stanie płynnym:

108 / 155

Co jest następstwem niewystarczającej grubości warstwy topnika przy spawaniu łukiem krytym?

109 / 155

Co charakteryzuje napięciowo – prądowa charakterystyka źródła prądu przy spawaniu MAG:

110 / 155

Łuk plazmowy to:

111 / 155

Przyczynami porowatości wywołanej obecnością wodoru podczas wykonywania połączeń spawanych metodą MAG są:

112 / 155

Zaletą spawania laserowego w porównaniu do spawania wiązką elektronów jest:

113 / 155

Co to jest płaska charakterystyka statyczna spawalniczego źródła energii

114 / 155

Przy spawaniu wiązką elektronów elementy do spawania przygotowuje się:

115 / 155

Dodatkami stopowymi nazywa się:

116 / 155

Które z poniższych mieszanek można stosować do spawania metodą MAG stali niskostopowych?

117 / 155

Spawanie elektrodami topliwymi łukiem impulsowym realizowane jest w osłonie:

118 / 155

Do parametrów zgrzewania tarciowego z napędem obrotowym ciągłym:

119 / 155

Które ze stwierdzeń dotyczące cięcia plazmowego są prawidłowe:

120 / 155

Które z wymienionych mieszanek gazowych można stosować do spawania metodą MAG stali niskostopowych:

121 / 155

Styk centralny obwodu zgrzewania to:

122 / 155

W jakim celu, przy lutowaniu miękkim, stosujemy topniki?

123 / 155

Dlaczego Hel może być bardziej zalecany niż argon?

124 / 155

Jakie spoiwa i metody spawania stosuje się do łączenia miedzionikli?

125 / 155

Główną cechą charakteryzującą idealny transformator spawalniczy obniżający napięcie jest to że:

126 / 155

Podczas ręcznego spawania łukowego:

127 / 155

W jakim stanie następuje połączenie materiału w procesie zgrzewania oporowego:

128 / 155

W procesie spawania TIG (141) elektrody są ostrzone. Dlaczego kąt ostrzenia jest różny przy użyciu prądu stałego i przy zmiennym?

129 / 155

Jakie funkcje spełnia jonizator przy spawaniu metodą TIG?

130 / 155

Do których z wymienionych materiałów stosuje się cięcie tlenem?

131 / 155

Jakie promieniowanie nie występuje przy spawaniu łukowym elektrodami otulonymi:

132 / 155

Które z następujących kombinacji topnik – drut mogą być zalecane do spawania łukiem krytym SAW stali niskowęglowych?

133 / 155

Jaki wpływ ma CO2 na charakterystykę luku podczas spawania metodą MAG?

134 / 155

Jaki pierwiastek jest stosowany do poprawy trwałości elektrod wolframowych?

135 / 155

Co to są spawarki inwertorowe?

136 / 155

Temperatura lutowania jest to :

137 / 155

Doczołowo wolno zgrzewać rury z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej:

138 / 155

Obecnosc malej ilosci O2 w mieszankach gazowych uzywanych do spawania stali austenitycznej jest:

139 / 155

Jaki jest wpływ jonizacji gazu na temperaturę łuku?

140 / 155

Czy jest możliwy brak przetopu przy wykonywaniu łukiem krytym SAW złącza doczołowego ukosowanego na 2V?

141 / 155

Przy pobieraniu większej ilości CO2 z butli należy stosować:

142 / 155

Doczołowo wolno zgrzewać rury z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej:

143 / 155

Podczas zgrzewania oporowego można uzyskać poprawne zgrzeiny:

144 / 155

Najskuteczniejsze ograniczenie ilości szkodliwych wydzieleni przy cięciu plazmowym zachodzi podczas?

145 / 155

Aktywność metalurgiczną topnika do SAW charakteryzuje:

146 / 155

Metoda spawania ekstruzyjnego jest zalecana do spawania:

147 / 155

Jaką elektrodę podłącza się do bieguna dodatniego:

148 / 155

Dlaczego elektrod do spawania MMA mają ograniczoną długość?

149 / 155

Jakie materiały mogą być zastosowane jako materiały elektrody w procesie cięcia plazmowego powietrzem?

150 / 155

Mechanizmy oznaczone symbolem „MN” to mechanizmy:

151 / 155

Gdy stosujemy mieszankę tlenowo – acetylenową, które z następujących urządzeń są wykorzystywane?

152 / 155

Pole przekroju strefy przetopionej wiązką elektronów:

153 / 155

Jakim prądem w metodzie TIG spawa się miedź?

154 / 155

Oprzyrządowanie na stanowiskach pracy powinno:

155 / 155

Dwutlenek węgla CO2 jest gazem osłonowym:

Your score is

Średni wynik to 53%

0%

Zakończ