Pytania testowe VT1


Pytania testowe VT2


Pytania testowe VT1+2

/300

VT1 - Badania wizualne

1 / 300

(VT1 M2.59) Ze względu na fakt, że receptory siatkówki w postaci czopków i pręcików reagują przy innym zakresie natężeń, widzenie może być:

2 / 300

Fraktografia przełomu dostarcza na ogół przydatne informacje o złączu i polega na:

3 / 300

(VT1 M1.34) Jeśli powierzchnia przekroju wiązki maleje dążąc do punktu, wówczas promieniowanie świetlne tworzy:

4 / 300

(VT1 M4.09) Przy krótkowzroczności:

5 / 300

(VT1 M4.50) Jeżeli protokół badań wizualnych jest wymagany to należy sporządzić go tak, aby wykazać, że:

6 / 300

Całkowite powiększenie mikroskopu to:

7 / 300

Ograniczenia endoskopów światłowodowych oraz potrzeba badania obiektów o znacznej długości spowodowały rozwój:

8 / 300

(VT1 M2.14) Najczęściej spolaryzowanie światła uzyskuje się poprzez:

9 / 300

(VT1 M1.46) Które powierzchnie charakteryzują się najwyższym współczynnikiem odbicia światła białego?

10 / 300

(VT1 M3.20) Akomodacja oka ograniczona jest przez:

11 / 300

(VT1 M4.59) Która z norm przedstawia podstawowe wymagania w zakresie oceny jakości złączy spawanych z aluminium i jego stopów?

12 / 300

Która norma ma zastosowanie w przypadku oceny złącza spawanego wiązką elektronów lub wiązką promieniowania laserowego?

13 / 300

Najlepsze odwzorowanie barw badanego obiektu otrzymuje się przy zastosowaniu lamp:

14 / 300

(VT1 M1.36) Jakie rodzaje wiązek może tworzyć promieniowanie elektromagnetyczne (włącznie ze świetlnym)?

15 / 300

(VT1 M2.07) Położenie i liczba linii absorpcyjnych jest charakterystyczna dla:

16 / 300

Kierunek oświetlenia badanej powierzchni ustala się w zależności od:

17 / 300

(VT1 M2.58) Barwa to wrażenie wzrokowe powstałe na skutek oddziaływania:

18 / 300

(VT1 M3.13) Dla widzenia dziennego maksimum czułości oka ludzkiego występuje przy długości fali:

19 / 300

(VT1 M3.03) W badaniach nieniszczących ważną cechą oka jest jego zdolność do ostrego widzenia z różnych odległości. Zdolność taką nazywamy:

20 / 300

(VT1 M1.50) Współczynnik załamania światła w różnych ośrodkach wraz ze wzrostem długości fali:

21 / 300

(VT1 M4.23) Przy stosowaniu oświetlenia należy pamiętać o:

22 / 300

(VT1 M2.05) Podstawowe rodzaje widm to:

23 / 300

(VT1 M1.38) Jakie prawo jest obowiązujące dla fal elektromagnetycznych (w tym światła)?

24 / 300

(VT1 M1.17) Dualizm korpuskularno-falowy światła polega na:

25 / 300

(VT1 M3.34) Jedną z wad narządu wzroku człowieka może być refrakcja (załamywanie promieni świetlnych przechodzących przez struktury optyczne układu oka) w postaci:

26 / 300

(VT1 M2.32) Które z wybranych obiektów charakteryzują się największą wartością oświetlenia:

27 / 300

(VT1 M1.29) Dowodem prostoliniowego rozchodzenia się światła,  jest:

28 / 300

(VT1 M1.21) Światło to fala elektromagnetyczna, której prędkość w próżni wynosi:

29 / 300

(VT1 M3.51) W czasie badań wizualnych bezpośrednich:

30 / 300

(VT1 M2.35) Natężenie oświetlenia jest wielkością fizyczną stosowaną w fotometrii wizualnej. Pod tym pojęciem rozumie się:

31 / 300

Co nazywamy zdolnością adaptacyjna oka ludzkiego:

32 / 300

(VT1 M3.40) Powodem niewyraźnego obrazu świata zewnętrznego na siatkówce jest:

33 / 300

(VT1 M4.46) W ramach naprawy złączy spawanych, gdzie wykryto nieakceptowalne niezgodności spawalnicze, spoiny mogą być usuwane:

34 / 300

(VT1 M1.03) Która z wymienionych metod badań nieniszczących uważana jest za metodę podstawową, obowiązkowo stosowaną dla wszystkich konstrukcji spawanych?

35 / 300

(VT1 M1.25) Jeżeli wektory pola elektrycznego i magnetycznego są względem siebie prostopadłe, a zmiany natężenia tych pól rozchodzą się sinusoidalnie, wówczas ten rodzaj rozprzestrzeniania się energii nazywamy:

36 / 300

(VT1 M3.27) Jednostką strumienia świetlnego w fotometrii wizualnej jest:

37 / 300

(VT1 M3.10) Jak nazywamy zdolność oka do widzenia przy różnym natężeniu światła?

38 / 300

(VT1 M1.56) Odbicie fali elektromagnetycznej to:

39 / 300

(VT1 M3.31) Jaki zbiór niezgodności spawalniczych najbardziej znacząco obniża zdatność eksploatacyjną złącza:

40 / 300

Badania metalograficzne polegają na obserwacji powierzchni badanego obiektu:

41 / 300

(VT1 M1.35) Cechy charakterystyczne rozproszonej wiązka światła to:

42 / 300

Niezgodności występujące w złączach spawanych z tworzyw termoplastycznych sklasyfikowano w normie:

43 / 300

(VT1 M4.20) Czy badanie wizualne bezpośrednie może być wykonywane z odległości powyżej 60 cm:

44 / 300

(VT1 M3.35) W miarowym oku (zdrowym) biegnące równolegle promienie świetlne:

45 / 300

(VT1 M4.49) Dla spoin usuwanych w całości należy zweryfikować czy:

46 / 300

(VT1 M4.08) W przypadku nadwzroczności (często błędnie nazywanej dalekowzrocznością) oko cechuje się:

47 / 300

(VT1 M4.25) Podstawowe zasady badań wizualnych złączy spawanych opisuje norma:

48 / 300

(VT1 M4.52) Czy protokół badań VT musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko przeprowadzającego badanie?

49 / 300

(VT1 M4.22) Zaleca się następujące natężenie oświetlenia dla różnych zadań badawczych:

50 / 300

(VT1 M4.11) Niezborność rogówkowa oka to inaczej:

51 / 300

(VT1 M2.44) Gdy kontrast luminancji jest większy niż zalecany, wówczas może dojść do:

52 / 300

(VT1 M2.02) Barwy, które powstają po przejściu światła białego przez pryzmat, nazywamy:

53 / 300

Jaka jest orientacyjna temperatura barwy źródła światła dziennego?

54 / 300

(VT1 M4.45) Prowadząc badania wizualne gotowych złączy spawanych sprawdza się:

55 / 300

(VT1 M1.05) W oparciu o model N. Bohra pojedynczy atom składa się z:

56 / 300

(VT1 M1.21) Falą elektromagnetyczną nazywamy sinusoidalne rozprzestrzenianie się z prędkością światła zmian

57 / 300

(VT1 M1.07) Cząstkami nie posiadającymi wewnętrznej struktury, tzw. cząstkami elementarnymi nazywamy:

58 / 300

Prędkość reakcji korozyjnej może być spowolniona lub nawet zatrzymana dzięki warstewce tlenku powstającego na powierzchni metalu. Zjawisko to nazywa się:

59 / 300

(VT1 M1.28) Światło rozchodzi się z największą prędkością w:

60 / 300

(VT1 M4.35) Różnica pomiędzy pojęciami „wada" a „niezgodność” jest ważna, ponieważ:

61 / 300

(VT1 M1.37) Zasada Huygensa ma następującą definicję:

62 / 300

(VT1 M1.15) Jak określa się strumień cząstek materialnych, który porusza się z dużą prędkością?

63 / 300

(VT1 M4.47) Każde naprawione złącze spawane trzeba poddać badaniom wizualnym zgonie z wymaganiami:

64 / 300

(VT1 M4.27) Badanie wizualne złączy spawanych to:

65 / 300

(VT1 M1.26) Światło to fala elektromagnetyczna:

66 / 300

(VT1 M2.60) Niezdolność widzenia barwy czerwono-zielonej nazywana jest:

67 / 300

Spoinomierzem nazywamy:

68 / 300

Ustalając poziomy jakości złączy spawanych z tworzy termoplastycznych stosuje się następujące grupy oceny:

69 / 300

(VT1 M2.53) Właściwymi receptorami (elementami światłoczułymi) siatkówki oka są:

70 / 300

(VT1 M1.10) Zjawisko anihilacji to:

71 / 300

(VT1 M1.01) Specjalny proces produkcyjny to proces, którego:

72 / 300

(VT1 M1.58) Źródłem wrażenia wzrokowego u ludzi jest:

73 / 300

(VT1 M3.59) Potwierdzenie zadowalającego widzenia inspektora badań nieniszczących powinien być wystawiony przez:

74 / 300

(VT1 M3.33) Promienie świetlne to:

75 / 300

(VT1 M4.03) Średnicę zewnętrzną pierścienia Landolta, która określa ostrość widzenia, wyznacza kąt:

76 / 300

(VT1 M2.26) Kandela (1 cd) jest jednostką natężenia źródła światła, określa się ją jako:

77 / 300

(VT1 M2.31) Natężenie oświetlenia badanej powierzchni jest:

78 / 300

Z punktu widzenia strukturalnego wyróżnia się:

79 / 300

(VT1 M3.04) Na czym polega zdolność akomodacyjna oka ludzkiego?

80 / 300

(VT1 M3.28) Jednostka luminancji to:

81 / 300

(VT1 M3.44) Jednostka zdolności skupiającej to:

82 / 300

Pomiary wymiarów charakterystycznych złączy spawanych dokonuje się za pomocą spoinomierzy. Rozróżnia się spoinomierze:

83 / 300

(VT1 M4.57) Jakie zbiory wartości wymiarowych określa norma EN ISO 5817?

84 / 300

(VT1 M4.54) Przygotowując powierzchnię przed przystąpieniem do szczegółowego badania wizualnego stosuje się różne sposoby czyszczenia:

85 / 300

(VT1 M2.42) Barwy, które powstają na skutek rozszczepienia światła białego nazywa się:

86 / 300

(VT1 M2.13) Światło ulega polaryzacji co oznacza, że jest:

87 / 300

(VT1 M3.49) Za pomocą lupy kąt widzenia może być:

88 / 300

Stopniowa degradacja metali i ich stopów w stanie stałym pod wpływem chemicz¬nego i elektrochemicznego oddziaływania otaczającego środowiska to:

89 / 300

(VT1 M2.56) Odbiorczą częścią układu wzrokowego jest:

90 / 300

Podczas nagrzewania stali na jej powierzchni powstają barwy nalotowe. Barwa otrzy¬manego nalotu zależy od:

91 / 300

(VT1 M2.18) Jakie podstawowe wielkości wykorzystuje się w fotometrii?

92 / 300

(VT1 M3.55) W przypadku badań wizualnych powierzchnia złącza spawanego powinna być obserwowana pod kątem nie mniejszym niż:

93 / 300

(VT1 M1.09) Teoria kwantowa cząstek relatywistycznych o spinie przewiduje istnienie antycząstek. Antycząstki to:

94 / 300

Poziomy jakości czyli zbiory wartości wymiarowych dobieranych w zależności od zastosowania oznacza się dużymi literami:

95 / 300

(VT1 M2.39)  Wady układów optycznych to:

96 / 300

(VT1 M2.08) Światło, mające charakter falowy, ulega następującemu zjawisku:

97 / 300

(VT1 M3.45) Jaka soczewka posiada dodatnią zdolność skupiającą?

98 / 300

(VT1 M4.07) W oku zdrowym (miarowym) promienie świetlne biegnące równolegle:

99 / 300

(VT1 M1.42) Promień padający na powierzchnię graniczną, promień odbity od powierzchni gra­nicznej oraz normalna do powierzchni granicznej w punkcie padania znajdują się w:

100 / 300

(VT1 M2.51) Kolor oczu zależy od:

101 / 300

(VT1 M2.22) Które z wymienionych źródeł światła cechuje się największą światłością?

102 / 300

(VT1 M1.44) O zjawisku załamania się promieni świetlnych mówimy wtedy, gdy po przejściu przez granicę dwóch ośrodków prędkość światła w drugim ośrodku:

103 / 300

(VT1 M2.57) Siatkówka może odbierać i przesyłać obraz pod warunkiem, że:

104 / 300

(VT1 M1.14) W ujęciu ogólnym wyróżniamy następujące rodzaje promieniowania:

105 / 300

Dla badań wizualnych złączy spawanych:

106 / 300

(VT1 M2.28) Źródła światła stosowane w codziennej praktyce wykazują:

107 / 300

(VT1 M2.49) Obiekt, który pochłania ze światła białego jedynie światło pomarańczowe będzie postrzegany jako:

108 / 300

(VT1 M4.17) Kąt pomiędzy badaną powierzchnią a kierunkiem obserwacji to:

109 / 300

(VT1 M2.17) Luminancja (jaskrawość) to:

110 / 300

(VT1 M2.54) Ostrością wzroku nazywa się:

111 / 300

(VT1 M3.15) Natężenie źródła światła wyrażane jest w:

112 / 300

(VT1 M3.57) Personel wykonujący badania wizualne złączy spawanych powinien:

113 / 300

(VT1 M3.43) Zdolnością skupiającą soczewki oka nazywamy:

114 / 300

(VT1 M4.14) Widzenie dalekie charakteryzuje:

115 / 300

(VT1 M2.33) W kierunku odchylonym o kąt α od normalnej natężenie źródła światła wynosi:

116 / 300

(VT1 M4.60) Wartości graniczne niezgodności spawalniczych dla poziomów jakości przedstawia norma:

117 / 300

(VT1 M1.43) Jeżeli fala przechodzi przez granicę dwóch ośrodków, wówczas w drugim ośrodku:

118 / 300

(VT1 M3.21) W przypadku normalnie widzącego, młodego oka zdolność skupiająca D jest równa:

119 / 300

(VT1 M1.18) W oparciu o teorię dualizmu korpuskularno-falowego światło można rozpatrywać jako:

120 / 300

(VT1 M4.51) Zaleca się, aby protokół badań wizualnych zawierał następujące informacje:

121 / 300

(VT1 M4.21) W przypadku badań ogólnych natężenie oświetlenia badanej powierzchni powinno wynosić minimum:

122 / 300

(VT1 M4.48) Dla spoin usuwanych częściowo trzeba upewnić się:

123 / 300

(VT1 M2.24) Natężenie źródła światła (światłość) „I" w kierunku odchylonym od normalnej o kąt „α" wynosi:

124 / 300

(VT1 M1.06) Tzw. powlokę elektronową w atomie tworzą:

125 / 300

(VT1 M2.01) Światło białe, które składa się z wszystkich długości fal promieniowania widzialne­go, po przejściu przez pryzmat ulega:

126 / 300

Zjawiskiem olśnienia wzroku nazywamy:

127 / 300

(VT1 M2.45) Ze względu na występujące skutki rozróżnia się olśnienie:

128 / 300

(VT1 M3.17) W jakich granicach odległości oko ludzkie może obserwować obiekt?

129 / 300

(VT1 M1.24) Promień świetlny to:

130 / 300

(VT1 M1.13) Aktualnie uważa się, że oddziaływanie grawitacyjne jest wynikiem pośredni­czenia cząstek nazywanych:

131 / 300

(VT1 M2.41) Promieniowanie optyczne przechodząc przez pryzmat ulega:

132 / 300

(VT1 M3.47) Kąt jaki tworzą ze sobą zewnętrzne promienie obejmujące obiekt (kąt widzenia) opisuje się wyrażeniem:

133 / 300

Badania metalograficznych w spawalnictwie polegają między innymi na:

134 / 300

(VT1 M1.41) Na czym polega prawo opisujące zjawisko odbicia?

135 / 300

(VT1 M4.33) Niespełnieniem wymagania, czyli niespełnieniem potrzeby lub ustalonego oczekiwania, przyjętego zwyczajowo lub będącego obowiązkowym nazywamy:

136 / 300

(VT1 M3.07) Oko ludzkie ma zdolność widzenia obiektu z odległości:

137 / 300

Względna widmowa skuteczność świetlna jest wyznaczona eksperymental¬nie. W przypadku widzenia dziennego maksimum tej skuteczności osiągana jest przy długości fali:

138 / 300

(VT1 M4.06) Badania wizualne złączy spawanych obejmują swym zakresem przede wszystkim:

139 / 300

(VT1 M3.58) Personel wykonujący badania wizualne złączy spawanych powinien mieć dobry wzrok. Stan tego wzroku powinien być sprawdzany:

140 / 300

Prowadząc badania endoskopowe, wymaga się:

141 / 300

(VT1 M1.33) Jakie prawa stosuje się w optyce geometrycznej?

142 / 300

(VT1 M2.36) W przypadku, gdy fala elektromagnetyczna przechodząc przez granicę dwóch ośrodków zmienia swą wartość i kierunek, to:

143 / 300

(VT1 M4.05) Zgodnie z normą EN 970, badania wizualne mogą obejmować:

144 / 300

(VT1 M1.45) Bezwzględny współczynnikiem załamania danego ośrodka to:

145 / 300

(VT1 M1.40) Wzajemne  nakładanie się fal elementarnych (źródłem których są pobudzone do drgań cząstki) powoduje:

146 / 300

(VT1 M1.11) Fundamentalnymi oddziaływaniami występującymi w przyrodzie są oddziaływania:

147 / 300

(VT1 M3.38) Obraz świata zewnętrznego, tak w przypadku nadwzroczności jaki krótkowzroczności oka powstaje:

148 / 300

(VT1 M3.60) W przypadku badania ostrości widzenia sprawdza się:

149 / 300

W przemyśle personelu wykonujący badania nie¬niszczące jest kwalifikowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy:

150 / 300

(VT1 M1.04) W starożytności sądzono, że materia Wszechświata składa się z:

151 / 300

(VT1 M4.24) W przemyśle zastosowanie bezpośrednich badań wizualnych nie zawsze jest możliwe. Wówczas można je zastąpić:

152 / 300

Wady i niezgodności spawalnicze widoczne na powierzchni zgładu makroskopowego wymienia się w następującej kolejności (jeżeli przepisy nie mówią inaczej):

153 / 300

(VT1 M3.29) Natężenie oświetlenia badanej powierzchni w trakcie prowadzonej inspekcji VT musi osiągnąć wymaganą wartość. Jednostka tego natężenia to:

154 / 300

(VT1 M3.26) Bardzo duża zdolność adaptacyjna oka ludzkiego jest zawdzięczana:

155 / 300

(VT1 M3.06) Zaburzenie akomodacji oka ludzkiego to:

156 / 300

(VT1 M1.12)  W myśl teorii kwantowej wszystkie oddziaływania występujące w przyrodzie wynikają z faktu:

157 / 300

(VT1 M3.41) Z jaką inną wadą zazwyczaj łączy się niezborność rogówkowa?

158 / 300

(VT1 M1.32) Jeżeli powierzchnia przekroju wiązki promieniowania świetlnego powiększa się wraz z oddalaniem się od źródła, wówczas jest to:

159 / 300

(VT1 M3.32) Światło to:

160 / 300

Dla pojedynczego złącza, w przypadku określonych niezgodności spawalniczych, określa się:

161 / 300

(VT1 M3.50) Zdolność rozdzielczości oka ludzkiego wynosi:

162 / 300

(VT1 M3.05) Soczewka, dzięki skurczom i rozkurczom mięśnia rzęskowego oka jest:

163 / 300

(VT1 M4.42) Kiedy przeprowadza się badania wizualne gotowych złączy spawanych?

164 / 300

(VT1 M3.08) Jak definiujemy odległość dobrego widzenia?

165 / 300

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13919-1 ocenia się złącza:

166 / 300

Aktualnie w praktyce przemysłowej stosuje się endoskopy:

167 / 300

(VT1 M2.10) Zjawisko interferencji powstanie pod warunkiem:

168 / 300

(VT1 M2.43) Jeżeli z widma ciągłego wydzielimy część reprezentującą pewną barwę, to pozostała część po zmieszaniu daje określoną barwę. Otrzymane w ten sposób barwy nazywa się:

169 / 300

Współczesne mikroskopy dają możliwość obserwacji powierzchni poprzez zastoso¬wanie różnych technik pozwalających na obserwację różnych szczegółów badanej powierzchni. Najczęściej wykorzystuje się techniki

170 / 300

(VT1 M4.02) Widzenie barw powinno umożliwiać badaczowi VT:

171 / 300

(VT1 M3.11) Jak nazywamy zaburzenia adaptacji oka ludzkiego?

172 / 300

(VT1 M1.39) W jakim przypadku następuje zjawisko odbicia światła?

173 / 300

(VT1 M1.08) Protony i neutrony, które wchodzą w skład jądra atomu ogólnie nazywa się:

174 / 300

Instrukcja badania wizualnego to:

175 / 300

(VT1 M4.26) W jakim obszarze lokalizuje się niezgodności spawalnicze w przypadku badań wizualnych:

176 / 300

(VT1 M2.04) Gdy z widma wydzielimy część reprezentującą pewną barwę, to pozostała część po zmieszaniu daje określoną barwę. Otrzymane tym sposobem barwy nazywa się:

177 / 300

Według jakich wymagań realizuje się badania wizualne złączy spawanych z tworzyw termoplastycznych?

178 / 300

Podczas badania wizualnego za pomocą lupy optymalny poziom oświetlenia uzależniony jest m.in. od:

179 / 300

(VT1 M4.15) Ogólne badanie wizualne oznacza:

180 / 300

(VT1 M3.53) W przypadku badań wizualnych złączy spawanych natężenie oświetlenia na badanej powierzchni powinno być:

181 / 300

(VT1 M1.59) Stosowane w praktyce układy optyczne mogą charakteryzować się następują­cymi wadami:

182 / 300

(VT1 M3.54) W przypadku badań wizualnych złączy spawanych odległość pomiędzy okiem operatora a powierzchnią badaną nie powinna przekraczać:

183 / 300

(VT1 M1.31) W jakiej sytuacji uzyskuje się obszary półcienia i cienia całkowitego?

184 / 300

(VT1 M3.16) Zdolnością przystosowania się oka do widzenia z różnych odległości nazywamy:

185 / 300

(VT1 M4.43) Badania wykorzystujące boroskopy, optyczne układy włóknowe, kamery itp. uznaje się za:

186 / 300

(VT1 M1.49) Od czego zależy współczynnik załamania światła?

187 / 300

Soczewki lup stosowanych w badaniach wizualnych powinno wykonywać się:

188 / 300

(VT1 M2.29) Strumieniem świetlnym nazywamy:

189 / 300

(VT1 M1.52) Który przyrząd wykorzystuje zjawisko załamania światła?

190 / 300

(VT1 M1.55) W przypadku przechodzenia światła przez granicę dwóch różnych ośrodków wyróżnia się:

191 / 300

(VT1 M3.46) Jaką zdolność „D ” mają soczewki rozpraszające?

192 / 300

W jakim momencie należy ustalić wymagany poziom jakości złącza spawanego?