General introduction to welding

 

Bonding – the process of joining construction materials and processes related to bonding. Bonding processes vary state of matter of the base materials and weld metal (material additional) at the point of bonding, the nature of the forming bonds connection, the type of thermal energy supplied and/or mechanically to create a joint.

 

Bonded joints – especially welded joints – are characterized by, among others: monolithic, tightness, high strength, low weight, easy to protect against corrosion.

Bonded connections are non-separable. To separate the bonded parts, you must destroy the connecting element (weld, solder, weld).

 

/155

IWE M1

1 / 155

Kryterium podziału na lutowanie „miękkie” i „twarde” jest:

2 / 155

Przy pobieraniu większej ilości CO2 z butli należy stosować:

3 / 155

Metoda spawania ekstruzyjnego jest zalecana do spawania:

4 / 155

Jaki pierwiastek jest stosowany do poprawy trwałości elektrod wolframowych?

5 / 155

Pęknięcia krystalizacyjne w osi spoiny wykonanej łukiem krytym są wynikiem:

6 / 155

Co jest następstwem niewystarczającej grubości warstwy topnika przy spawaniu łukiem krytym?

7 / 155

Metody spawania kompozytów polimerowych o osnowie termoplastycznej to:

8 / 155

Co oznacza określenie: Wyjściowa charakterystyka napięciowo-prądowa źródła prądu?

9 / 155

W trakcie prowadzenia próby udarności określa się skłonność materiału do kruchego pękania. Czynnikami które sprzyjają kruchemu pękania są:

10 / 155

Które stale zawierające następujące pierwiastki stopowe można ciąć tlenowo?

11 / 155

Zgrzewanie dyfuzyjne:

12 / 155

W jakim stanie następuje połączenie materiału w procesie zgrzewania oporowego:

13 / 155

Czy jest możliwy brak przetopu przy wykonywaniu łukiem krytym SAW złącza doczołowego ukosowanego na 2V?

14 / 155

Przy spawaniu łukiem krytym SAW wieloelektrodowo (3druty) podłączenie prądowe do każdej głowicy jest:

15 / 155

W procesie spawania MAG rolę odtleniacza spełnia:

16 / 155

Główną cechą charakteryzującą idealny transformator spawalniczy obniżający napięcie jest to że:

17 / 155

Przy zgrzewaniu oporowym największe znaczenie ma:

18 / 155

Który z poniższych czynników ma istotny wpływ na jakość procesu cięcia tlenowego:

19 / 155

Dla jakiego zakresu grubości blach jest zalecane stosowanie spawania łukiem krytym?

20 / 155

Przy lutowaniu twardym i miękkim zwilżalności spoiwa może być określona przez:

21 / 155

Jakie są zalety techniki pulsacyjnej przy spawaniu metodą TIG?

22 / 155

W której metodzie nanoszenia powłok występuje spajanie dyfuzyjne pomiędzy warstwą wierzchnią i materiałem rodzinnym?

23 / 155

Które z poniższych mieszanek można stosować do spawania metodą MAG stali niskostopowych?

24 / 155

Jaką elektrodę podłącza się do bieguna dodatniego:

25 / 155

Spoinami brzeżnymi można łączyć elementy stalowe o grubości:

26 / 155

Zgrzewalność materiału zależy od:

27 / 155

Automatyzacja procesów spawania powoduje

28 / 155

Jakie elektrody otulone stosuje się do spawania żeliwa na zimno?

29 / 155

Jakie są główne zalety topników topionych w porównaniu do topników aglomerowanych?

30 / 155

Jakie rodzaje wad mogą pojawić się przy dużej zawartości wodoru w elektrodach przy spawaniu stali niestopowych i niskostopowych:

31 / 155

Co to są spawarki inwertorowe?

32 / 155

Jaka technika łączenia jest najczęściej stosowana do spajania folii PCV dla celów biurowych?

33 / 155

Przy spawaniu metodą MIG/MAG przetopienie wzrasta jeśli:

34 / 155

Przyczynami porowatości wywołanej obecnością wodoru podczas wykonywania połączeń spawanych metodą MAG są:

35 / 155

Która norma europejska podaje symbole oznaczania spoin na rysunkach:

36 / 155

Które z następujących kombinacji topnik – drut mogą być zalecane do spawania łukiem krytym SAW stali niskowęglowych?

37 / 155

Jakie zjawiska są wykorzystywane podczas czyszczenia płomieniowego:

38 / 155

Złącze wykonane metodą lutowania twardego posiada lepszą wytrzymałość mechaniczną gdy:

39 / 155

Struktura wtórna:

40 / 155

Co jest źródłem ciepła przy zgrzewaniu doczołowym iskrowym?

41 / 155

W procesie spawania TIG (141) elektrody są ostrzone. Dlaczego kąt ostrzenia jest różny przy użyciu prądu stałego i przy zmiennym?

42 / 155

Zgrzewanie dyfuzyjne

43 / 155

Oprzyrządowanie na stanowiskach pracy powinno:

44 / 155

Zasada cięcia tlenowo – gazowego polega na:

45 / 155

Jakie są zalety spawania drutami proszkowymi?

46 / 155

Łuk plazmowy to:

47 / 155

Jakie funkcje spełnia jonizator przy spawaniu metodą TIG?

48 / 155

Jakie napięcie max w stanie bez obciążenia może występować na zaciskach wyjściowych spawarki transformatorowej prądu przemiennego spawania?

49 / 155

Czego nie nastawia się na urządzeniu do spawania elektrodami otulonymi:

50 / 155

Jaka jest przyczyna powstawania nieostrego zakończenia elektrody nietopliwej?

51 / 155

Powstawaniu korozji międzykrystalicznej w stalach chromowo-niklowych zapobiega się przez:

52 / 155

Jak przeprowadziłbyś spawanie blach ze stali austenitycznej Cr-Ni stabilizowanej tytanem:

53 / 155

Które z wymienionych mieszanek gazowych można stosować do spawania metodą MAG stali niskostopowych:

54 / 155

Rdzeń drutów proszkowych:

55 / 155

Jakie są główne zalety elektrod zasadowych w porównaniu do elektrod rutylowych?

56 / 155

Dwutlenek węgla CO2 jest gazem osłonowym:

57 / 155

Która z następującym metod spawania jest najmniej przydatna do automatyzacji:

58 / 155

Styk centralny obwodu zgrzewania to:

59 / 155

W czasie cięcia tlenowego materiał zostaje miejscowo:

60 / 155

Do lutowania twardego materiałów i kompozytów ceramicznych z metalami należy zastosować:

61 / 155

Który gaz osłonowy w temperaturze pokojowej i przy wyższym ciśnieniu (np. butli) znajduje się w stanie płynnym:

62 / 155

W metodzie 141 łuk jest bardziej stabilny ponieważ:

63 / 155

Jakie materiały mogą być zastosowane jako materiały elektrody w procesie cięcia plazmowego powietrzem?

64 / 155

Doczołowo wolno zgrzewać rury z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej:

65 / 155

Spawanie łukiem krytym jest bardzo wydajną metodą spawania ale ma kilka ograniczeń. Wskaż właściwe:

66 / 155

Ciepło uwolnione ze słupka łuku elektrycznego jest najczęściej zużywane na:

67 / 155

Jakim prądem w metodzie TIG spawa się miedź?

68 / 155

Dlaczego drut do spawania metodą MAG jest zazwyczaj miedziowany?

69 / 155

Przy spawaniu ręcznym łukowym elektrodą otuloną:

70 / 155

Jaką charakterystykę statyczna może posiadać źródło prądu do spawania metodą MIG/MAG?

71 / 155

Jaką elektrodę podłącza się do bieguna dodatniego:

72 / 155

Własności mechaniczne połączenia spawanego wykonanego łukiem krytym SAW będą zależeć od:

73 / 155

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pęknięć gorących w spoinach o strukturze czysto austenitycznej należy:

74 / 155

Co ogranicza wielokrotne suszenie elektrod?

75 / 155

Jakie średnice elektrod otulonych należy stosować przy spawaniu w pozycji pułapowej:

76 / 155

Charakterystyka źródła do spawania łukowego:

77 / 155

Co charakteryzuje napięciowo – prądowa charakterystyka źródła prądu przy spawaniu MAG:

78 / 155

W jakim celu, przy lutowaniu miękkim, stosujemy topniki?

79 / 155

Lutowina to:

80 / 155

Jaki wpływ ma CO2 na charakterystykę luku podczas spawania metodą MAG?

81 / 155

Gaz osłonowy M21 wg EN-439 / ISO 14175 jest:

82 / 155

Jakie korzyści daje stosowanie helu jako gazu osłonowego przy spawaniu metodami GMA (MIG/MAG) i TIG:

83 / 155

Wraz ze spadkiem temperatury:

84 / 155

Przy spawaniu wiązką elektronów elementy do spawania przygotowuje się:

85 / 155

Zastosowanie mieszanek argon-hel w procesach spawania łukowego metodą TIG aluminium i jego stopów jest korzystniejsze dla:

86 / 155

Przyczyna wgłębień występujących na licu spoiny wykonanej łukiem krytym może być:

87 / 155

Zgrzewanie wybuchowe:

88 / 155

Do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed korozją stosuje się:

89 / 155

Mechanizmy oznaczone symbolem „MN” to mechanizmy:

90 / 155

Zaletą spawania laserowego w porównaniu do spawania wiązką elektronów jest:

91 / 155

Co wpływa na spawalność elektrodami otulonymi w różnych pozycjach?

92 / 155

Fazy międzymetaliczne charakteryzują się:

93 / 155

Które stwierdzenie odnośnie stali ulepszonych cieplnie nie jest prawdziwe?

94 / 155

Dla jakich prądów spawania metodą TIG konieczne stosowanie uchwytów chłodzonych wodą:

95 / 155

Rozpoczęcie pracy z urządzeniami tlenowo – acetylenowymi. Jaka jest prawidłowa pozycja śruby stawidłowej na reduktorze przed odkręceniem zaworu na butli:

96 / 155

Aktywność metalurgiczną topnika do SAW charakteryzuje:

97 / 155

Podczas spawania metodą MAG wpływ na dobry kontakt pomiędzy końcówką dyszy a drutem oraz na czas zużycia się końcówki dyszy ma:

98 / 155

Co to jest zjawisko samoregulacji łuku spawalniczego i przy jakiej metodzie spawania ono występuje?

99 / 155

Gdy stosujemy mieszankę tlenowo – acetylenową, które z następujących urządzeń są wykorzystywane?

100 / 155

Przyczyną falistości powierzchni cięcia jest:

101 / 155

Który z pierwiastków najsilniej umacnia niskowęglowe stale ferrytyczne:

102 / 155

Do zgrzewania oporowego należy:

103 / 155

Które z poniższych parametrów są typowymi dla procesu spawania łukiem krytym:

104 / 155

Spawanie elektrodami topliwymi łukiem impulsowym realizowane jest w osłonie:

105 / 155

Podczas prostowania płomieniowego:

106 / 155

Obecnosc malej ilosci O2 w mieszankach gazowych uzywanych do spawania stali austenitycznej jest:

107 / 155

Lutowność to podatność materiałów łączonych wymagana do:

108 / 155

Jaki jest wpływ jonizacji gazu na temperaturę łuku?

109 / 155

Warstwa topnika przy spawaniu łukiem krytym powinna posiadać grubość:

110 / 155

Który gaz osłonowy reaguje najsilniej z ciekłym metalem jeziorka?

111 / 155

Które z poniższych własności acetylenu są prawdziwe?

112 / 155

Jakie materiały nie mogą być połączone z zastosowanie spawania tlenowo – gazowego

113 / 155

Doczołowo wolno zgrzewać rury z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej:

114 / 155

Jakie nietypowe niezgodności powstają podczas spawania gazowego?

115 / 155

Procesy spawania 131 i 135 charakteryzują się większą wydajnością w porównaniu z procesem 111, co jest wynikiem:

116 / 155

Z których materiałów nie wolno wytwarzać rurociągów do acetylenu:

117 / 155

Platerowanie to proces:

118 / 155

Jak jest kolejność metod spajania z punktu widzenia zmniejszającej się energii liniowej?

119 / 155

Co to jest płaska charakterystyka statyczna spawalniczego źródła energii

120 / 155

Jakie reguły są wykorzystywane w czujniku łuku spawalniczego do śledzenia rowka spoiny przy zrobotyzowanym spawaniu metoda MAG?

121 / 155

Podczas zgrzewania oporowego punktowego:

122 / 155

Co to jest zewnętrzna charakterystyka statyczna spawalniczego źródła energii?

123 / 155

Jakie promieniowanie nie występuje przy spawaniu łukowym elektrodami otulonymi:

124 / 155

W przypadku wykonywania elektrożużlowo złącza doczołowego o grubości 140 mm ze staliwa o równoważniku węgla 0,6 należy:

125 / 155

Do parametrów zgrzewania tarciowego z napędem obrotowym ciągłym:

126 / 155

Najskuteczniejsze ograniczenie ilości szkodliwych wydzieleni przy cięciu plazmowym zachodzi podczas?

127 / 155

Typowe diody umieszczone w obwodzie pozwalają przewodzić prąd tylko w jednym kierunku. Tyrystor działa nieco odmiennie. Jak on pracuje?

128 / 155

Temperatura lutowania jest to :

129 / 155

Własności elektrod otulonych do ręcznego spawania łukowego z otuliną zasadową są następujące:

130 / 155

Przy spawaniu łukiem krytym drutem danej średnicy zwiększenie natężenia prądu spawania powoduje:

131 / 155

Która z metoda spajania ma zastosowanie do łączenia materiałów ceramicznych ze stalą?

132 / 155

Jakie spoiwa i metody spawania stosuje się do łączenia miedzionikli?

133 / 155

Do których z wymienionych materiałów stosuje się cięcie tlenem?

134 / 155

W jakim celu, przy lutowaniu miękkim, stosujemy topniki?

135 / 155

Które z poniższych materiałów nie są termoodwracalne?

136 / 155

Podczas zgrzewania oporowego można uzyskać poprawne zgrzeiny:

137 / 155

Dlaczego elektrod do spawania MMA mają ograniczoną długość?

138 / 155

Gazy osłonowe do spawania zostały podzielone na gazy aktywne i obojętne. Które z poniżej przestawionych są obojętnymi?

139 / 155

Dlaczego Hel może być bardziej zalecany niż argon?

140 / 155

Dodatkami stopowymi nazywa się:

141 / 155

Pole przekroju strefy przetopionej wiązką elektronów:

142 / 155

Które ze stwierdzeń dotyczące cięcia plazmowego są prawidłowe:

143 / 155

Jakie są stosowane technologiczne sposoby przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym elementów o różnej grubości:

144 / 155

Do jakiej temperatury należy podgrzać przed spawaniem metodą TIG elementy z aluminium o grubości powyżej 10mm?

145 / 155

Ścieranie to proces niszczenia powierzchni w którym:

146 / 155

Lasery typu YAG różnią się od laserów CO2:

147 / 155

Spawanie prądem pulsującym metodą MIG jest szeroko stosowaną technologią łączenia materiałów. Co jest typowe dla takiego łuku:

148 / 155

Spawanie łukiem krytym:

149 / 155

Podczas ręcznego spawania łukowego:

150 / 155

Które z twierdzeń o prostowaniu płomieniowym z zastosowaniem płomienia tlenowo – acetylenowego są poprawne?

151 / 155

Co to jest transduktor?

152 / 155

Źródła prądu wykorzystywane do spawania elektrodami otulonymi posiadają:

153 / 155

Które średnice drutów elektrodowych są stosowane do spawania metodą 135

154 / 155

Jaka jest dopuszczalna wartość prądu spawania dla elektrod wolframowych o średnicy 3 mm (prąd stały, biegunowość ujemna, osłona Ar):

155 / 155

Czym są dwa równoległe przewody elektryczne oddzielone od siebie izolacją?

Your score is

Średni wynik to 53%

0%

Zakończ